Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 4.270 osób, w tym:

3.997 osoby oddały ważny głos,

273 osoby, których głosy anulowano.


W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 5.311 głosów, w tym:

4.291 - elektronicznie,

1.020 - w formie papierowej.


Ważnych głosów oddano 4.966 w tym:

4.039 przez internet,

927 w formie papierowej.


Głosy nieważne - 345, w tym:

252 oddane przez internet,

93 oddane w formie papierowej.

Głosy unieważniono z uwagi na:

oddane prze osoby nieuprawnione - 279,

oddano głos na projekty z tej samej grupy - 4,

(2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV)

jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy - 3,

osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej - 59.


Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 929 kart do głosowania, z których odrzucono 29, z powodu:

nie wskazano numeru projektu – 25,

nie podpisano karty - 2,

brak numeru PESEL - 2.

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

IV okręg – zgłoszone zostało jedno zadanie, oszacowane na wartość 100.000,- zł.

Różnica wynikająca z przydzielonych środków (500.000,-zł) wynosi 400.000,-zł.

Kwota ta została rozdysponowana na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego,
stąd na każdy z wymienionych okręgów przypada dodatkowo po 100.000,- zł.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy
ul. Obrońców Pokoju 30 A-B – oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci uczęszczają do szkoły - oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych - oszacowany na kwotę 200.000,- zł

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


II Okręg Konsultacyjny:

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa
w Głogowie
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią
na świeżym powietrzu”
(teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza) – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza - z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni - oszacowany
na kwotę
200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


III Okręg Konsultacyjny:

Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 – oszacowany na kwotę 123.500,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 523.500,- zł.

 

 

IV Okręg Konsultacyjny:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9 – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 100.000,- zł.


V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego - oszacowany na kwotę 110.000,- zł.

Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa
- oszacowany na kwotę 9.500,- zł.

Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa) – oszacowany na kwotę 160.000,- zł.

Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - oszacowany na kwotę 10.000,- zł

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

ER English (Emergency English) - oszacowany na kwotę 10.000,- zł.


Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 599.500,- złotych.Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wynoszą łącznie 2. 423.000,- zł.

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 77.000,- zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

 

 

Głogów, dnia 7 listopada 2018 roku

  Wyniki konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
Załącznik do protokołu z dnia 7 listopada 2018 r.
L.p. Numer Nazwa zadania Wartość szacunkowa projektu Głosy oddane w formie:
papierowej elektronicznej łącznie
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 1
1 33 Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy ul. Obrońców Pokoju 30 A-B
200 000,00 9 179 188
2 12 Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci uczęszczają do szkoły
200 000,00 4 136 140
3 3 III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych
200 000,00 23 110 133
4 32 Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku ul. Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu pod miejsca postojowe 200 000,00 78 29 107
5 4 Parking przy ul. Nowej wraz z jednym miejscem dla niepełnosprawnych 200 000,00 0 20 20
    okręg konsultacyjny nr 1 - ogółem 1 000 000,00 114 474 588
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 2
6 11 Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie 200 000,00 85 311 396
7 31 Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu (teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza)
200 000,00 200 73 273
8 8 II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza -
z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni
200 000,00 124 84 208
9 25 Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami
200 000,00 89 99 188
10 6 Wykonanie i montaż czterech figurek dzieci na Starym Mieście w Głogowie 140 000,00 7 143 150
11 2 Zagospodarowanie podwórka w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci wraz z terenem zieleni dla mieszkańców przy ul. Aleja Wolności 12-14 20 000,00 2 114 116
12 26 II etap remontu podwórza wzdłuż budynków przy Al. Wolności 71-83, ul. Matejki 9-15, ul. Przemysłowej 31-33 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12-15 w zakresie budowy chodników, drogi wewnętrznej, nowych miejsc parkingowych, oświetlenia, nasadzenia krzewów oraz drzewek ozdobnych 200 000,00 3 97 100
13 15 Montaż oświetlenia przy ulicy Juliusza Słowackiego od nr 15 do drogi ul. Elektrycznej
100 000,00 1 58 59
14 5 Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego na miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju 13 - 13c 200 000,00 2 37 39
15 22 Modernizacja przejścia dla pieszych łączącego alejkę przy strumyku biegnącym w parku przy ulicy Budowlanych a ulicą Niedziałkowskiego, na wysokości sklepu Społem 200 000,00 2 25 27
16 14 Montaż na placach zabaw przy ulicach:
1) Głowackiego - dz.ewid. Nr 191 obr.Chrobry
2) Mickiewicza - dz. ewid. 307 obr. II „Matejki”
3) Fosa Miejska - dz. ewid. Nr 118 obręb VII "Stare Miasto
- trzech sztuk huśtawek dla dzieci poruszających się na wózkach dla osób niepełnosprawnych
180 000,00 0 23 23
17 23 Przegląd kabaretów 9 950,00 3 24 27
    okręg konsultacyjny nr 2 - ogółem 1 849 950,00 518 1088 1606
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 3
18 34 Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości 200 000,00 1 179 180
19 19 Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 200 000,00 69 81 150
20 13 Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 123 500,00 25 60 85
21 9 Wymiana oraz montaż nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi 9 - 23 oraz Plac Mieszka 2 – 20 200 000,00 11 66 77
22 1 Montaż wiaty przystankowej wyposażonej w oświetlenie led oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego II 120 000,00 0 49 49
23 16 Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki w zakresie wymiany nawierzchni oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw o obiekty małej architektury na terenie zielonym w granicach działki nr 508 obręb IX "Żarków"
200 000,00 0 48 48
    okręg konsultacyjny nr 3 - ogółem 1 043 500,00 106 483 589
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 4
24 29 Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku
na ul. Perseusza 9
100 000,00 6 277 283
    okręg konsultacyjny nr 4 - ogółem 100 000,00 6 277 283
    Projekty ogólnomiejskie
25 10 Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego
110 000,00 62 413 475
26 30 Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa 9 500,00 3 315 318
27 27 Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz
z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa)
160 000,00 6 279 285
28 20 Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego
w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie
200 000,00 99 147 246
29 17 Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 10 000,00 4 217 221
30 7 Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana 100 000,00 4 126 130
31 28 ER English (Emergency English) 10 000,00 1 98 99
32 24 XV Głogowskie Dni Turystyki 10 000,00 4 55 59
33 18 Spotkania laktacyjne 6 450,00 0 54 54
34 21 Rok z ekspertami w Głogowskim Klubie Mikrobiznesu - roczny cykl warsztatów z ekspertami dla wszystkich lokalnych przedsiębiorców 10 000,00 0 13 13
    ogólnomiejski okręg konsultacyjny - ogółem 625 950,00 183 1 717 1 900
    Suma głosów: 927 4 039 4 966

 

Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 93/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2017 r. (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wynik głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 6.193 osób, w tym:

5.683 - liczba osób, które oddały ważny głos,

510 - liczba osób, których głosy anulowano.

 

W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 9.287 głosów, w tym:

6.853 - elektronicznie,

2.434 - papierowo.

 

Ogółem, ważnych głosów oddano 8.434 w tym:

6.231 w wersji elektronicznej,

2.203 w wersji papierowej.

 

Głosy nieważne - 853, w tym:

622 oddanych w formie elektronicznej;

231 oddanych w formie papierowej.

Przyczyny unieważnienia głosów:

błędnie wpisany PESEL - 12

głos oddany przez osoby nieuprawnione - 577

z powodu oddania głosu na projekty z tej samej grupy

(2x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV) - 6

oddanie przez daną osobę więcej niż dwóch głosów - 24

osoba głosowała w formie papierowej i elektronicznej - 234

 

 

 

Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 1.490 kart do głosowania,
w tym
53 – odrzucono, z których:

- 33 były puste

- 20 było błędnie wypełnionych (nie zostały podpisane -1, nie oddano głosu
na żaden projekt – 19).

Łącznie przyjętych zostało 1.437 kart.

 

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

w IV okręgu konsultacyjnym nie został poddany pod głosowanie żaden projekt, stąd też środki przeznaczone na ten okręg w wys. 500.000,- zł rozdysponowano proporcjonalnie na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego tj. każdemu
z tych okręgów przydzielono po 125.000,-zł.

tak więc, łączna kwota przyjęta na okręgi: I II, III i okręg ogólnomiejski wynosi
po 625.000,- zł, na którą to składają się:

- 500.000,-zł tj. kwota przypadająca na okręg,

- 125.000,-zł - środki uwolnione z IV okręgu konsultacyjnego.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 realizować następujące zadania:

 

I Okręg Konsultacyjny:

Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30a-b - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych – oszacowany na kwotę 200.000,-

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych: 600.000,- zł.

Tak więc, w I okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 25.000,- zł.

 

II Okręg Konsultacyjny:

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

I etap zagospodarowania placu pomiędzy ulicami: Sikorskiego - Matejki- Mickiewicza - Przemysłowa, polegające na wybudowaniu siłowni na powietrzu wraz
z odnową górki rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu zabaw lampą solarną
na działkach nr 306 i 307
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka nr 86 – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu stanowi kwotę 600.000,- zł.

W II okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 25.000,- zł.

 

III Okręg Konsultacyjny:

Nowe wiaty przystankowe w kształcie bramek piłkarskich – wymiana 3 wiat przy
ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie pływalni Chrobrego Głogów)
- oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Uzupełnienie zagospodarowania terenu zielonego przy mieszkaniach chronionych
i treningowych przy ulicy Rudnowskiej 54A
– oszacowany na kwotę 80.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb IX „Żarków” Miasto Głogów - oszacowany na kwotę 150.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu stanowi kwotę 530.000,- zł.

W związku z tym, w III okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 95.000,- zł.

 

 

 

 

 

V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach. Popiersia przedstawiają:

Jan Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch", Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław Kasznica - oszacowany
na kwotę
150.000,- zł.

Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego, XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych -oszacowany na kwotę 60.000,- zł

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu daje kwotę 510.000,- zł.

W związku z tym, w ogólnomiejskim okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 115.000,- zł.

 

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, łącznie z wszystkich okręgów wynoszą
2.240.000,- zł,
tak więc do wykorzystania pozostała kwota
260.000,-zł.

W związku z powyższym, Zespół Konsultacyjny dokonał analizy wyników głosowania
w odniesieniu do zadań, które usytuowały się w dalszej kolejności, a nie zostały przyjęte
do realizacji (wskazane w poniższej tabeli).

 

L.p.

Nazwa zadania

Liczba głosów

Wartość zadania

1

I okręg: Bezpieczne przejścia dla pieszych –punktowe
oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki”

73

160.000,-zł

 

2

II okręg: „Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego na miejsca postojowe przy ulicy Obrońców Pokoju 13c”

 

63

 

200.000,-zł

 

3

III okręg: Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta Kołodzieja po stronie miejsc postojowych oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery - działka nr 504 obręb IX Żarków”

 

189

 

200.000,-zł

4

ogólnomiejski: „Wybieg dla psów”

381

200.000,-zł

 

W wyniku analizy Zespół podjął decyzję aby do realizacji w 2018 roku przyjąć projekt, który w dalszej kolejności w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów tj. 381. Projektem tym jest „wybieg dla psów” z okręgu ogólnomiejskiego (poz. 4), wartość projektu została oszacowana na 200.000,-zł.

 

Ostatecznie, z łącznej kwoty (2.500.000,-) przyjętej do budżetu obywatelskiego
na 2018 rok, do rozdysponowania pozostały środki w wys. 60.000,- zł.

Wartość projektów, które w głosowaniu uplasowały się w dalszej kolejności, znacznie przekracza tę kwotę, stąd też Zespół Konsultacyjny zdecydował, aby stanowiła ona rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2018 rok (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

Głogów, dnia 8 listopada 2017 roku

 

  Wyniki konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
Załącznik do protokołu z dnia 8 listopada 2017 r.
L.p. Numer Nazwa zadania Wartość szacunkowa projektu Głosy oddane w formie:
papierowej elektronicznej łącznie
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 1
1 19 Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80 200 000,00 13 204 217
2 17 Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Obrońców Pokoju 30a-b 200 000,00 92 103 195
3 2 II etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych
200 000,00 1 76 77
4 25 Bezpieczne przejścia dla pieszych –punktowe oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki - Skrzyżowania: 1. Kościuszki/Herberta/Długosza;
2. Morcinka/Gomółki; 3. Morcinka/Długosza; 4. Chopina/Gomółki;
160 000,00 7 66 73
    okręg konsultacyjny nr 1 - ogółem 760 000,00 113 449 562
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 2
5 16 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g 200 000,00 4 135 139
6 10 I etap zagospodarowania placu pomiędzy ulicami: Sikorskiego – Matejki - Mickiewicza - Przemysłowa, polegające na wybudowaniu siłowni na powietrzu wraz z odnową górki rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu zabaw lampą solarną na działkach nr 306 i 307 200 000,00 50 86 136
7 18 Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C/ działka nr 86 200 000,00 2 67 69
8 15 Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego
na miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju 13c
200 000,00 19 44 63
9 28 Bezpieczne przejścia dla pieszych – punktowe oświetlenia LED na Osiedlu Śródmieście Dotyczy przejść:
1) Plac Jana z Głogowa/Gołębia; 2) Plac Jana z Głogowa/Łużycka;
3) Spółdzielcza/1-go Maja; 4) 1-go Maja/Plac 1000 – Lecia;
5) Jedności Robotniczej/Spółdzielcza/Łużycka - 2 przejścia.
200 000,00 5 56 61
10 21 Montaż oświetlenia ul. Juliusza Słowackiego nr 15 do drogi ulicy Elektrycznej 60 000,00 0 53 53
    okręg konsultacyjny nr 2 - ogółem 1 060 000,00 80 441 521
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 3
11 8 Nowe wiaty przystankowe w kształcie bramek piłkarskich – wymiana
3 wiat przy ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie pływalni Chrobrego Głogów)
100 000,00 160 943 1103
12 5 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów 200 000,00 523 133 656
13 12 Uzupełnienie zagospodarowania terenu zielonego przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ulicy Rudnowskiej 54A 80 000,00 0 341 341
14 3 Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb IX Żarków Miasto Głogów 150 000,00 150 41 191
15 20 Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta Kołodzieja po stronie miejsc postojowych oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery - działka nr 504 obręb IX Żarków 200 000,00 134 55 189
16 26 Utwardzenie terenu zielonego przy ul. Rzemieślniczej w celu utworzenia miejsc parkingowych 200 000,00 15 162 177
17 7 Zainstalowanie oświetlenia na całej ulicy Starej od ul. Rudnowskiej
do ul. Końcowej – do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej
200 000,00 46 53 99
18 14 Zakup i montaż zadaszonej wiaty przystankowej przy ulicy Henryka Głogowskiego - skrzyżowanie z ul. Mechaniczną 20 000,00 8 31 39
    okręg konsultacyjny nr 3 - ogółem 1 150 000,00 1 036 1 759 2 795
    Projekty ogólnomiejskie
19 9 Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach. Popiersia przedstawiają: Jan Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch", Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław Kasznica 150 000,00 121 1090 1211
20 27 Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie 200 000,00 411 536 947
21 6 Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego, XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa 100 000,00 298 472 770
22 13 Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych 60 000,00 15 421 436
23 1 Wybieg dla psów 200 000,00 15 366 381
24 11 Poznajemy Kotlinę Kłodzką – wycieczka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 10 000,00 1 331 332
25 24 Plac zabaw fosa - udostępnienie dla dzieci niepełnosprawnych i uzupełnienie zabawek 96 628,00 89 184 273
26 23 Gra o biznes 10 000,00 1 69 70
27 4 Spotkania laktacyjne / Grupa wsparcia Laktacyjnego 9 450,00 13 52 65
28 22 Fotostopem przez świat 10 000,00 4 47 51
29 29 Logo i herb Głogowa - iluminacje na budynku Ratusza 25 000,00 6 14 20
    ogólnomiejski okręg konsultacyjny - ogółem 871 078,00 974 3 582 4 556
    Suma głosów: 2 203 6 231 8 434

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 72 65 401, poprzez adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby:
  Rynek 10, 67-200 Głogów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Wycofać zgodę można przez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłanie wniosku na adres siedziby, wskazany powyżej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
 7. Dostęp do danych osobowych mają: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, firmy informatyczne oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 r.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Protokół 

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok

 

Spotkanie odbyło się w dniach 10 i 22 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego.  Celem spotkania była ocena formalno-prawna projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 93/2017  Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2017 r.  (listy obecności załączone do protokołu).

10 sierpnia br. na wstępie spotkania z-ca Prezydenta Miasta Głogowa Piotr Poznański – wspomniał, iż jest to czwarta edycja budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów.  
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wpłynęły 52 projekty. 

W toku dalszych czynności, członkowie Zespołu Konsultacyjnego rozpoczęli ocenę formalno – prawną zgłoszonych zadań, i tak:

PROJEKTY PRZYJĘTE

PROJEKTY ODRZUCONE

1.Wybieg dla psów  (1, 33 i 40) (dz. 8/11 obr. VI
   „Hutnik” własność GMG –  teren parku
   leśnego).   Zgłoszone zostały 3 projekty
   o podobnym zakresie. Po uzgodnieniu
   z wnioskodawcami, przyjęty został jeden
   wspólny projekt.

   Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty
   zadania to kwota ok. 200.000,-zł.

1.Remont i dostosowanie obiektu dawnej
   restauracji „NEPTUN” przy ulicy Piotra Skargi
   31A do funkcji całorocznej strzelnicy
   sportowej(3) (dz.163/2 obr. VII „Stare
   Miasto” własność GMG – wskazana przez
   wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie 1,2 mln do 1,8 mln zł.

 

2. II etap remontu drogi wewnętrznej
  dojazdowej od strony podwórza wzdłuż
  budynków przy ul. Długosza 9-17
  i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi
  chodnikami oraz z wykonaniem nowych
  miejsc parkingowych (2) (dz. 417/5 obręb
  „Kościuszki”) – własność GMG. Wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, kwota wskazana
  przez wnioskodawcę (200.000,-zł) jest znacznie
  zaniżona. Szacowana przez UM wartość
  zadania to ok. 370.000,- zł.  Po uzgodnieniu
  z wnioskodawcą, do realizacji przyjęto 
  zmniejszony zakres zadania, w tym  teren
  podwórza wzdłuż ul. Połanieckiej – wartość
  zadania określono do kwoty 200.000,-zł.

 

2.Uzbrojenie działki nr geod. 77/2 o pow.
  1.6498 m2 przy ul. Akacjowej obr. 14 Nosocice
  m. Głogów stanowiącej własność Gminy
  Miejskiej Głogów, w sieć infrastruktury
  technicznej w postaci: energii elektrycznej
  i wodnej (9) – wskazane we wniosku koszty
  inwestycji (200.000,-zł) są niedoszacowane;
  wg szacunku Urzędu Miasta inwestycja
  wymaga znacznie większych nakładów.
  Projekt nie jest ogólnodostępny, skierowany
  jest do określonej grupy odbiorców. Teren
  objęty ochroną konserwatorską – wymagany
  jest nadzór Wojewódzkiego Konserwatora 
  Zabytków.

3.Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12
  dz. ewid. 440/2 obręb IX „Żarków” Miasto
   Głogów  (4)  własność GMG. Wartość zadania
   określono na kwotę 150.000,-zł.

3.Boisko wielofunkcyjne, chodniki, rewitalizacja
  zieleni, elementy małej architektury
  w podwórzu kwartału ulic: A. Mickiewicza,
  Gen. Władysława Sikorskiego, Przemysłowej
  i Jana Matejki (10)  (dz. 306 i 307 obr. II
  „Matejki”) własność GMG – wskazane we
  wniosku koszty inwestycji (190.000,-zł)
  są niedoszacowane; wg wstępnego szacunku
  Urzędu Miasta, wykonanie zadania szacuje się
  do kwoty 600.000,- w tym koszty boiska –
  ok. 400.000,-złotych.

4.Spotkania laktacyjne / Grupa wsparcia 
   Laktacyjnego(5) Wartość zadania określono
   na kwotę 9.450,-zł.

4.Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo -
   betonowej wraz z systemem    
   odprowadzającym wodę deszczową(16)
   (dz. 227/7 obr.6 „Hutnik”) własność GMG -
   wskazane we wniosku koszty inwestycji
   (183.000,-zł) są niedoszacowane; według
   wstępnego szacunku Urzędu Miasta wykonanie
   zadania jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

5.Zagospodarowanie terenu zielonego
   z przeznaczeniem na teren rekreacyjny
  dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8,
  dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto
  Głogów  (6)  - własność GMG.

  Wartość zadania oszacowano na kwotę 
  200.000,-zł.

5.Wykonanie miejsc parkingowych przy
   ul. Bolesława Śmiałego: od skrzyżowania
   z ulicą Świętosławy do skrzyżowania z ulicą
   Kazimierza Sprawiedliwego(19) – dz. 692
   obr. IX „Żarków” – własność GMG.  Wskazana
   przez wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie ok. 500 – 600 tys. złotych.

6.Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego,
   XVII w. głogowianina Joachima Pastoriusa(7)
   (dz. 103/2 i 156/1 obr. VII „Stare Miasto” –
   własność GMG). Teren objęty ochroną
    konserwatorską – projekt wymaga akceptacji
    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

    Wartość zadania oszacowano na kwotę
   100.000,-zł.

6.Zagospodarowanie terenu na miejsca
   parkingowe wraz z drogą dojazdową przy
  ul. Obrońców Pokoju 26 (za budynkiem)(23) –
  dz. 449/3 i 449/5 obr. V „Kościuszki” –
  własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę
  kwota (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg
  wstępnego szacunku Urzędu Miasta, wykonanie
  zadania jest  możliwe  w kwocie w granicach  
  ok. 450 – 500 tys. zł.

7.Zainstalowanie oświetlenia na całej ulicy
  Starej od ul. Rudnowskiej do ul. Końcowej –
  do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej(8)
  (dz. 31 i 47/2 obr. VIII „Fabryczna” własność
  GMG).  Wartość zadania oszacowano na kwotę
  200.000,-zł.

7.Wykonanie parkingu z miejscami
  postojowymi dla samochodów osobowych
  z kanalizacją deszczową i oświetleniem (26) –
  dz. 505/17 obr. IX „Żarków” – własność GMG.
  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg   
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe  w kwocie ok. 400.000,- zł.

8.Nowe wiaty przystankowe w kształcie
   bramek piłkarskich – wymiana 3 wiat przy
   ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty
   przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie
   pływalni Chrobrego Głogów)(11) – dz.253/1
   obr. IX „Żarków”- wł. Woj. Dolnośląski DSDiK;
   dz. 88 obr. IX - wł. Starostwo Powiatowe;
   dz. 211/7 obr. VI „Hutnik” i dz. 64/2 obr. IX
   „Żarków” - wł. GMG. Wg szacunku Urzędu
   Miasta realne koszty wykonania zadania,
   to kwota 100.000,-zł. (we wniosku wskazano
   81.000,-zł)

 

8.Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowej,
   Kasztanowej i Ogrodowej na Osiedlu
  Brzostów(31) – dz. 324 i 327 obr. XIII Brzostów
   własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę
   kwota (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg
   wstępnego szacunku Urzędu Miasta,
   wykonanie zadania jest  możliwe  w kwocie ok.
   300.000,- zł.

9.Budowa sześciu popiersi osadzonych na
  postumentach. Popiersia przedstawiają: Jan
  Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch",
  Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik
  "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław
  Kasznica  (12) – dz. 122 obr. VII Stare Miasto,
  własność GMG. Teren objęty ochroną
  konserwatorską – projekt wymaga akceptacji
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Wartość zadania oszacowano na kwotę
  150.000,-zł.

 

9.Likwidacja barier architektonicznych -
   dostawa, zakup i montaż krzesełka
   schodowego pod potrzeby osób
   niepełnosprawnych (dla trzech rodzin)
   mieszkających w budynku wielorodzinnym
   przy ul. Merkurego 2A w Głogowie(32) –
   dz. 511/10 obr. XVIII „Kopernik” – własność
   TBS.  Obiekt nie jest własnością GMG, projekt
   nie jest ogólnodostępny.

10.I etap zagospodarowania placu pomiędzy
    ulicami: Sikorskiego - Matejki- Mickiewicza -
    Przemysłowa, polegające na wybudowaniu
    siłowni na powietrzu wraz z odnową górki
    rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu
    zabaw lampą solarną na działkach nr 306
    i 307  (13)  -dz. 306 i 307 obręb II „Matejki” –
    własność GMG. Wartość zadania oszacowano
    na kwotę 200.000,-zł.

10.Waloryzacja przyrodnicza parku leśnego
     przy ul. Rudnowskiej oraz Parku
    Słowiańskiego w Głogowie (34) – dz. 215
    obręb II „Matejki” i dz. 190/3 obręb VII „Stare
    Miasto” – własność GMG.  Projekt nie jest
    ogólnodostępny. Wg szacunku UM wskazane
    przez wnioskodawcę koszty w wys. 10.000,- zł
    są zaniżone.

 

11.Poznajemy Kotlinę Kłodzką – wycieczka
   dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
   (14).  Wartość zadania oszacowano na kwotę
   10.000,-zł.

11.Siłownia pod chmurką – Stare Miasto (36) –
     dz. 90/4 obręb VII „Stare Miasto” – wł. GMG.   
     Ścisła Strefa ochrony konserwatorskiej (A);  
     sąsiedztwo Lapidarium. Według miejscowego
     planu zagospodarowania przestrzennego
     nowy obiekt powinien formą i skalą
     nawiązywać do udokumentowanych budowli
     znajdujących się poprzednio na tym terenie.

12.Uzupełnienie zagospodarowania terenu
    zielonego przy mieszkaniach chronionych
    i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54A(15)
    – dz. 25/1 obr. VIII „Fabryczna” – wł. GMG.
    Wartość zadania oszacowano na kwotę
    80.000,-zł.

12.XIV Głogowskie Dni Turystyki(37) –
     Wniosek winien być złożony przez mieszkańca 
     Głogowa,w tym przypadkuwnioskodawcą
     projektu jest Stowarzyszenie.   

13.Budowa Street Workout Park przy

    ul. Budowlanych(17) – dz. 145/1 obr. VI
    „Hutnik” – wł.  GMG.  Wg szacunku Urzędu
    Miasta realne koszty wykonania zadania,
    to ok. 60.000,-zł (wnioskodawca wskazał
    kwotę 48.648,-zł)

13.Oswoić niepełnosprawność(38) -
     Wniosek winien być złożony przez mieszkańca 
     Głogowa,w tym przypadkuwnioskodawcą
     projektu jest Stowarzyszenie.   

14.Zakup i montaż zadaszonej wiaty
     przystankowej przy ulicy H. Głogowskiego -
     skrzyżowanie z ul. Mechaniczną(18)  - dz.
     683 obr. I 428/51 IX „Żarków” – wł. GMG.

     Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty 
     wykonania zadania,  to kwota  20.000,-zł.
     (wnioskodawca wskazał 17.000,-zł)

14.Głogowskie Spotkania Rozwojowe "Jak
    wykorzystać drzemiący w nas potencjał?"
    (41) – projekt ma charakter komercyjny,
    w treści wniosku wskazano Stowarzyszenie,
    jako wykonawcę zadania.

15.Remont drogi dojazdowej wraz
     z wykonaniem terenu utwardzonego
     na  miejsca postojowe przy ul. Obrońców
     Pokoju 13c  (20) – dz. 227/6 i 227/7 obr. VI
    „Hutnik” – własność GMG.

     Wg wstępnego szacunku Urzędu Miasta,
     kwota wskazana przez wnioskodawcę
     (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona.
     Szacowana przez UM wartość zadania
     to ok. 300.000,- zł. Po uzgodnieniu
     z wnioskodawcą, do realizacji przyjęto zakres
     zadania - do kwoty  200.000,-zł.

15.Podwórko estetyczne, bezpieczne, zadbane -
   dotyczy podwórek przy ulicach: Aleja
   Wolności 75, Marii Curie - Skłodowskiej,
   Mickiewicza, Przemysłowej, Plac 1000-Lecia,
   Matejki(42)  dz.108/2, 134/2, 306, 307, 20/6
   obręb II „Matejki” – własność GMG.
   W projekcie wymieniono propozycje działań,
   które dotyczą kilku podwórek, położonych
   w różnych miejscach  wskazanego obrębu.

16.Remont drogi wewnętrznej dojazdowej
     wraz z miejscami postojowymi przy budynku
     przy ul. Budowlanych 18 - 18g(21) –
     dz. 227/8 obręb „Hutnik” własność GMG.
     Wartość zadania oszacowano na kwotę
     200.000,-zł.

16.Nadrzewne domki do zabaw z pomostami
   drewnianymi i nadrzewne tarasy widokowo-
   rekreacyjne w parku przy ul. Ignacego
   Daszyńskiego/ Bolesława Krzywoustego(43)
   dz. 8/11 obręb VI „Hutnik” – własność GMG.
   Projekt niedoszacowany, wg szacunku Urzędu
   Miasta wykonanie zadania byłoby możliwe
   w kwocie ok. 300.000,-zł (w projekcie
   wskazano 200.000,-zł), brak przy tym kosztów
    eksploatacji i obsługi obiektu. W pobliżu
    proponowanej lokalizacji funkcjonują: w Parku
    Piastowskim – park linowy; w parku nad fosą –
    mała architektura do aktywnej rekreacji (plac
    zabaw).

17.Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami
    postojowymi przy ul.Obrońców Pokoju
   30a-b (22) – dz. 470/1 obr. V „Kościuszki” –
   własność GMG. Wskazana przez
   wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie w granicach 250 – 270 tys.
   Przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie   
   ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

17.Wytyczenie i oznakowanie na terenie miasta
  szlaku turystycznego pod nazwą "Miejski Szlak
  Turystyczny” (45) – wskazane przedsięwzięcie
  jest zbiorem działań, które nie są
  umiejscowione. Działania wskazane w projekcie
  są na bieżąco realizowane przez GMG.

18.Remont drogi i chodników przy ulicy
   Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka nr 86
   (24) – obr. IV „Chrobry” – własność GMG.
   Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty 
   wykonania zadania,  to kwota  200.000,-zł. 
   (wnioskodawca wskazał  135.000,-zł)

 

 

18.Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy
  Transportowej w Głogowie (49) dz. 321, 322/8,
  429/19, 430/6 obręb IX „Żarków” własność
  GMG.  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (200.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

19.Remont drogi i chodników ul. Wojska
    Polskiego - działka nr 71/9 i 80(25) – obr. IV
    „Chrobry” własność GMG.

    Wskazana przez wnioskodawcę kwota
    (200.000,-) jest zaniżona – wg wstępnego
    szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
    jest  możliwe  w granicach 260 tys. zł.  
    Przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie
    ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

 

19.Weekendowe kino letnie pod Zamkiem
  Książąt Głogowskich(50). GMG cyklicznie
  organizuje w okresie wakacyjnym „kino letnie”
  na terenie „Mariny Głogów”. 

20.Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta
   Kołodzieja po stronie miejsc postojowych
   oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery -
   działka nr 504 obręb IX Żarków(27,39) –
   własność GMG. Zgłoszone zostały 2 projekty
   o podobnym zakresie. Po uzgodnieniu
   z wnioskodawcami, przyjęty został jeden
   wspólny zakres robót. Wg Urzędu Miasta
   realne koszty wykonania zadania należy
   szacować do kwoty 200.000,-zł (kwoty
   wskazane przez wnioskodawców: 113.200,-zł
   i 180.000,-zł).

 

20.Remont drogi dojazdowej wewnętrznej wraz
  z wykonaniem miejsc postojowych oraz
  chodnika (dojścia) do budynków mieszkalnych
  przy ul. Jagiellońskiej 49-51 i 53(52) – dz. 492
  obręb IX „Żarków” własność GMG. 

  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (170.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

21.Montaż oświetlenia ul. Juliusza Słowackiego
   nr 15 do drogi ul. Elektrycznej(28) –
   dz. 87/19 obr. I „Nadodrze” – własność GMG.

   Wg Urzędu Miasta realne koszty wykonania
   zadania należy szacować  do kwoty  60.000,-zł
   (wnioskodawca określił wartość projektu
   33.606,05 zł).

 

22.Fotostopem przez świat(29) Wartość
   zadania oszacowano na kwotę 10.000,-zł.

 

23.Gra o biznes  (30)

    Wartość zadania oszacowano na kwotę
    10.000,-zł.

 

24.Plac zabaw fosa - udostępnienie dla dzieci
    niepełnosprawnych i uzupełnienie zabawek
    (35) – dz. 118 obręb VII „Stare Miasto”
    własność GMG. Wartość zadania oszacowano
    na kwotę 96.628,-zł.

 

25.Bezpieczne przejścia dla pieszych -punktowe
    oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki(44)
    skrzyżowania: 1.Kościuszki/Herberta/Długosza;
    2. Morcinka/Gomółki; 3. Morcinka/Długosza; 
    4. Chopina/Gomółki;  własność Powiat
    Głogowski i GMG. 
    Wskazana przez  wnioskodawcę kwota
    (150.000,- zł) jest   zaniżona – wg wstępnego
    szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
    jest  możliwe  w granicach 160.000,-zł. 

 

26.Utwardzenie terenu zielonego przy
   ul. Rzemieślniczej w celu utworzenia miejsc
   parkingowych (46)dz. 344/15 obr. IX„Żarków”
   Wskazana przez  wnioskodawcę kwota
   (50.000,-zł) jest  zaniżona – wg wstępnego
   szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
   jest  możliwe  w granicach 200.000,-zł. 

 

27.Zakup i montaż sekundników na
   sygnalizacjach  świetlnych w Głogowie(47)
   (9 skrzyżowań) – zadanie może być
   realizowane w ciągu dróg będących
   własnością GMG. Wskazana przez  
   wnioskodawcę kwota (170.000,-zł) jest  
   zaniżona – wg wstępnego szacunku Urzędu
   Miasta, wykonanie zadania  jest  możliwe 
   w granicach 200.000,-zł.   

 

28.Bezpieczne przejścia dla pieszych –
   punktowe oświetlenia LED na Osiedlu
  Śródmieście(48)  -  dot. przejść:  

  1) Plac Jana z Głogowa/Gołębia;
  2) Plac Jana z Głogowa/Łużycka;

  3) Spółdzielcza/1-go Maja; 

  4) 1-go Maja/Plac 1000 - Lecia;

  5) Jedności Robotniczej/Spółdzielcza/Łużycka –
       (2 przejścia). 

  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (150.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania  
  jest  możliwe  w granicach  200.000,-zł.   

 

29.Logo i herb Głogowa - iluminacje
   na  budynku Ratusza(51)

   Projekt wymaga akceptacji Wojewódzkiego
   Konserwatora Zabytków. Wartość zadania
   oszacowano na kwotę 25.000,-zł.

 


Głogów 18 września 2017 r.