Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego
Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok z przyjęcia wyników głosowania.

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 84/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020 (lista obecności załączona
do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 10 522 osób, w tym:

8675 osoby oddały ważny głos,

1828 osoby, których głosy anulowano,

19 – liczba kart, na których nie podano numeru PESEL.

 

W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie:
12 545 głosów.

 

Ważnych głosów oddano 10 360 w tym:

9046 przez internet,

1314 w formie papierowej.

 

Głosy nieważne: 2185, w tym:

1065 oddane przez internet,

1120 oddane w formie papierowej.

 

Głosy unieważniono z uwagi na:

oddane przez osoby nieuprawnione

952

oddano głos na projekty z tej samej grupy (2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV)

58

jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy

6

osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej

336

głosy unieważnione z powodu podania na karcie do głosowania dwóch zadań z okręgu III i IV

789

głosy unieważnione z powodu błędnie wpisanego numeru PESEL

44

 

Głosowanie papierowe:

z urn wyjętych zostało 2378 kart do głosowania, z których odrzucono
7 (puste karty do głosowania).

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Głogów konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2020 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 12);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 13).

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Przeszkodowy tor "OCR" dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 400.000,00 zł.

 

II Okręg Konsultacyjny:

Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60 m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- miejsca parkingowe, zabawka linowa pająk, dodatkowe chodniki, szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu - 3 kamery, uzupełnienie zabawek wraz z ogrodzeniem na placu zabaw – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie – oszacowano na kwotę 85.000,00 zł

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 485.000,00 zł.

III Okręg Konsultacyjny:

Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17
w Głogowie, wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 400.000,00 zł.

 

IV Okręg Konsultacyjny:

Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na terenie PP 20 – oszacowano na kwotę 190.000,00 zł.

Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków
w Głogowie
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 390.000,00 zł.

 

V Okręg ogólnomiejski:

Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków gatunku jerzyk pospolity – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Montaż infokiosku - multimedialnego przewodnika przybliżającego sylwetki upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz historii i zabytków Głogowa, usytuowanego przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego – oszacowano na kwotę 100.000,00 zł.

Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie wraz
z ewentualną iluminacją frontu kościoła – oszacowano na kwotę 197.000,00 zł.

Profilaktyczne badania USG dla dzieci - AKCJA STOP NOWOTWOROM – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Organizacja dwóch warsztatów: „Jak radzić sobie z emocjami i zachowaniem dziecka niepełnosprawnego w codziennym funkcjonowaniu rodziny” oraz „Pomaganie meczy”, skierowanych do rodziców i osób pracujących w obszarze pomagania – oszacowano na kwotę 9.600,00 zł.

Warsztaty muzyczno ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Głogowa – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 346.600,00 zł.

 

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wynoszą łącznie 2.021.600,00 zł.

 

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 15.000,00 zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wysokości: 463.400,00 zł została rozdysponowana na następujące zadania:

Oświetlenie cmentarza przy ul. Legnickiej w Głogowie (I Okręg Konsultacyjny)
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 100.000,00 zł.

Budowa parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD ,,Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej (III Okręg Konsultacyjny) – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 100.000,00 zł.

Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza (IV Okręg Konsultacyjny)
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 110.000,00 zł.

Budowa ścieżki sensorycznej (V Okręg Ogólnomiejski) – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 153.400,00 zł.

 

 

 

 

 

Protokół ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa 2020r.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie w formacie PDF.

Wnioski rozpatrzone negatywnie w formacie PDF.

Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Głogowa na 2020 rok:

do pobrania w formacie PDF

01. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD "Relaks" w Głogowie od strony ul. Akacjowej.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

02. Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami

 

Zobacz skan zgłoszenia  

03. II etap remontu podwórza wzdłuż budynków przy Al. Wolności 71-83, ul. Matejki 9-15, ul. Przemysłowej 31-33 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12-15 w zakresie budowy chodników, drogi wewnętrznej, nowych miejsc parkingowych, miejsc składowania nieczystości, oświetlenia, nasadzenia trawy, krzewów oraz drzewek ozdobnych.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

04. Oświetlenie cmentarza przy ulicy Legnickiej w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

05. Profilaktyczne badania USG dla dzieci - AKCJA STOP NOWOTWOROM

 

Zobacz skan zgłoszenia  

06. Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

07. Ul. Obrońców Pokoju 26 - utwardzenie terenu parkingu wraz z wykonaniem drogi dojazdowej oraz wyburzeniem garaży.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

09. III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- miejsca parkingowe, zabawka liniowa pająk, dodatkowe "chodniki" - utwardzone szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu - 3 kamery, uzupełnienie zabawek raz z ogrodzeniem na placu zabaw.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

10. Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych wraz z przebudową istniejącego układu ciągów pieszych na wysokości centrum handlowo-usługowego SKARBEK, w granicach działki nr 75 obręb VI - Hutnik

 

Zobacz skan zgłoszenia  

11. Remont chodnika wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, po stronie istniejących miejsc postojowych. Działka nr 504 obręb IX Żarków

 

Zobacz skan zgłoszenia  

12. Nadodrzańska ławka widokowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

13. Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku wielorodzinnego Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe

 

Zobacz skan zgłoszenia  

14. Opracowanie (zaktualizowanie) projektu budowy chodnika w ul. gen. Roweckiego "Grota" od strony zabudowy budynkami wielorodzinnymi wraz z ich realizacją na odcinku istniejącej zabudowy.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

16. Dokończenie zadania pod nazwą Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30A-B w zakresie, wykonania remontu wewnętrznej drogi dojazdowej do wykonanego remontu parkingu wraz z utwardzeniem placów z ażurowych płyt (nieczytelne)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

17. Przegląd twórczości teatralnej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

18. Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, ul. Królewska 14 - III okręg konsultacyjny. Wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat

 

Zobacz skan zgłoszenia  

19. Budowa małego parku z licznymi drzewami, krzewami, plombami kwiatów z ławkami do posiedzenia oraz budkami lęgowymi dla ptaków

 

Zobacz skan zgłoszenia  

20. Montaż ławek dla matek karmiących wraz z przewijakami dla dzieci

 

Zobacz skan zgłoszenia  

21. Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków gatunku Jerzyk pospolity (Apus Apus).

 

Zobacz skan zgłoszenia  

22. Kwietne łąki na terenie miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

23. Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

24. Montaż lamp ulicznych przy: Plan Mieszka 2-20, Królewska 8

 

Zobacz skan zgłoszenia  

25. Przebudowa istniejącego boiska do piłki koszykowej oraz budowa obiektów małej architektury w otoczeniu placu zabaw przy ul. Leszka Białego, Wawelskiej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

27. Historyczna wycieczka do Wilna lub Lwowa - miast dziedzictwa kulturowej II Rzeczypospolitej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

28. Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

29. Obchody imienin ulicy 10 maja w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

30. Budowa ścieżki sensorycznej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

31. Marsz Nadziei dla Hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia  

32. Tablica informacyjna bezpłatnych biegów na 5km parkrun w Parku Nad Strumykiem, na ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia  

33. Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

34. Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

35. Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu (lokalizacja przy Ratuszu)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

36. Organizacja dwóch warsztatów: "Jak radzić sobie z emocjami i zachowaniem dziecka niepełnosprawnego w codziennym funkcjonowaniu rodziny" oraz "Pomaganie męczy" skierowanych do rodziców i osób pracujących w obszarze pomagania

 

Zobacz skan zgłoszenia  

37. Warsztaty muzyczno ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

38. Budowa wiaty Grillowej przy budynku na ul. Perseusza 9

 

Zobacz skan zgłoszenia  

39. Park dla psów (ul. Wita Stwosza, za skrzyżowaniem z ul. Kazimierza Wielkiego - w kierunku Górkowa)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

40. Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie wraz z ewentualną iluminacją frontu kościoła

 

Zobacz skan zgłoszenia  

41. Razem ze sztuką dla hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia  

42. Przyprzedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na działce oznaczonej nr geod. 160, obręb XVIII - Kopernik w Głogowie (teren Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie).

 

Zobacz skan zgłoszenia  

43. Przeszkodowy tor "OCR" dla mieszkańców Głogowa proponujemy wszechstronny trening funkcjonalny na świeżym powietrzu.
Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia  

44. "Pomaszeruj, poznaj, promuj." Celem projektu jest połączenie Nordic Walking z turystyką oraz promocja naszego miasta. Realizowany będzie poprzez 3 wycieczki do miejsc posiadających szlaki nordic walking.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

45. Asystent osoby z niepełnosprawnością

 

Zobacz skan zgłoszenia  

46. Montaż infokiosku - multimedialnego przewodnika przybliżającego sylwetki upamiętnionych żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz historii i zabytków Głogowa, usytuowanego przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

47. Systematyczna rehabilitacja z masażystą, skierowana do dzieci niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, mająca na celu polepszenie funkcjonowania w życiu codziennym i nauce.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

49. "Kreatywny plac zabaw" w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

50. Wykonanie siłowni pod chmurką wraz z rewitalizacją placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11 (dz. 417/5 obręb Kościuszki - własność GMG)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 4.270 osób, w tym:

3.997 osoby oddały ważny głos,

273 osoby, których głosy anulowano.


W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 5.311 głosów, w tym:

4.291 - elektronicznie,

1.020 - w formie papierowej.


Ważnych głosów oddano 4.966 w tym:

4.039 przez internet,

927 w formie papierowej.


Głosy nieważne - 345, w tym:

252 oddane przez internet,

93 oddane w formie papierowej.

Głosy unieważniono z uwagi na:

oddane prze osoby nieuprawnione - 279,

oddano głos na projekty z tej samej grupy - 4,

(2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV)

jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy - 3,

osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej - 59.


Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 929 kart do głosowania, z których odrzucono 29, z powodu:

nie wskazano numeru projektu – 25,

nie podpisano karty - 2,

brak numeru PESEL - 2.

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

IV okręg – zgłoszone zostało jedno zadanie, oszacowane na wartość 100.000,- zł.

Różnica wynikająca z przydzielonych środków (500.000,-zł) wynosi 400.000,-zł.

Kwota ta została rozdysponowana na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego,
stąd na każdy z wymienionych okręgów przypada dodatkowo po 100.000,- zł.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy
ul. Obrońców Pokoju 30 A-B – oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci uczęszczają do szkoły - oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych - oszacowany na kwotę 200.000,- zł

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


II Okręg Konsultacyjny:

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa
w Głogowie
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią
na świeżym powietrzu”
(teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza) – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza - z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni - oszacowany
na kwotę
200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


III Okręg Konsultacyjny:

Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 – oszacowany na kwotę 123.500,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 523.500,- zł.

 

 

IV Okręg Konsultacyjny:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9 – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 100.000,- zł.


V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego - oszacowany na kwotę 110.000,- zł.

Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa
- oszacowany na kwotę 9.500,- zł.

Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa) – oszacowany na kwotę 160.000,- zł.

Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - oszacowany na kwotę 10.000,- zł

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

ER English (Emergency English) - oszacowany na kwotę 10.000,- zł.


Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 599.500,- złotych.Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wynoszą łącznie 2. 423.000,- zł.

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 77.000,- zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

 

 

Głogów, dnia 7 listopada 2018 roku