Deklaracja dostępności strony internetowej Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miasta w Głogowie

Gmina Miejska Głogów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Budżet Obywatelski - Głogów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Formularz do pobrania oraz Uchwały Rady Miejskiej otwierają się w nowym oknie bez żadnego komunikatu.
 • Przy pobieraniu plików nie ma informacji o wielkości oraz formacie.
 • Część linków jest wyróżniona jedynie poprzez zmianę koloru.
 • Dokumenty do pobrania nie są dostępne cyfrowo.
 • Tabele nie posiadają znacznika TH,
 • Część znaczników ALT nie posiada poprawnie sformułowanej treści opisowej lub nie posiada opisu.
 • Przy wysokości 256 px pojawia się pionowy suwak.
 • Strona posiada niewielką ilość błędów HTML oraz CSS.
 • Na stronie brak nagłówka H1.
 • Menu posiada za niski kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AKnet Tomasz Wadas.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Chitro.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 767 26 54 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Głogowie
 • Adres: Głogów ul. Rynek 10
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 767265471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego w Głogowie:

1) Urząd Miejski w Głogowie –  Rynek 10

Wejście do budynku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków, dzwonek po prawej stronie drzwi na wysokości osób poruszających się na wózkach oraz automatyczne otwieranie drzwi.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna)
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny).
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy punktu informacyjnego, portierni).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe

2) Urząd Stanu Cywilnego – ul. Sikorskiego 21

Urząd Stanu Cywilnego znajduję się na parterze Starostwa Powiatowego w Głogowie. Wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych znajduję się od strony ul. Sikorskiego.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda zewnętrzna, podjazdy)
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny).
 • Zapewniony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy punktu informacyjnego, portierni).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynkach nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe

3) Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi – ul. Poczdamska 1

Dział znajduje się na parterze w budynku od strony ul. Poczdamskiej. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne)
 • Zapewniony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego
 • Zapewnienie komunikacji z Działem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe
 • W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

4)  Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie w Galerii Glogovia

Biuro znajduję się na I piętrze Galerii Glogovia. Pierwsze wejście od lewej strony do budynku posiada przycisk przywoławczy na poziomie osób poruszających się na wózku. Budynek posiada jedno z trzech wejść z otwieranymi automatycznie drzwiami.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna)
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego
 • Zapewnienie komunikacji z biurem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 • F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy
 • F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki
 • Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu
 • Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki
 • Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana
 • Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW
 • Home – przejście na początek strony
 • End – przejście na koniec strony
 • Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows
 • Tab – przejdź do kolejnej opcji
 • Spacja – zaznacz wybraną opcję
 • TAB – przesunięcie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie
 • Shift+TAB – cofnięcie fokus na poprzedni element nawigacji
 • Enter – powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika
 • Strzałki „w dół”, „w górę” – przewija stronę

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Protokół ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa 2022r.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie w formacie PDF.

Wnioski rozpatrzone negatywnie w formacie PDF.

Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Głogowa na 2022 rok:

do pobrania w formacie PDF [PDF - 496 KB]

01. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD "Relaks" w Głogowie od strony ul. Akacjowej.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 5.04 MB]  

02. Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.26 MB]  

03. II etap remontu podwórza wzdłuż budynków przy Al. Wolności 71-83, ul. Matejki 9-15, ul. Przemysłowej 31-33 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12-15 w zakresie budowy chodników, drogi wewnętrznej, nowych miejsc parkingowych, miejsc składowania nieczystości, oświetlenia, nasadzenia trawy, krzewów oraz drzewek ozdobnych.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.31 MB]  

04. Oświetlenie cmentarza przy ulicy Legnickiej w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.64 MB]  

05. Profilaktyczne badania USG dla dzieci - AKCJA STOP NOWOTWOROM

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.69 MB]  

06. Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.16 MB]  

07. Ul. Obrońców Pokoju 26 - utwardzenie terenu parkingu wraz z wykonaniem drogi dojazdowej oraz wyburzeniem garaży.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 6.90 MB]  

09. III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- miejsca parkingowe, zabawka liniowa pająk, dodatkowe "chodniki" - utwardzone szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu - 3 kamery, uzupełnienie zabawek raz z ogrodzeniem na placu zabaw.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.85 MB]  

10. Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych wraz z przebudową istniejącego układu ciągów pieszych na wysokości centrum handlowo-usługowego SKARBEK, w granicach działki nr 75 obręb VI - Hutnik

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.51 MB]  

11. Remont chodnika wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, po stronie istniejących miejsc postojowych. Działka nr 504 obręb IX Żarków

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.94 MB]  

12. Nadodrzańska ławka widokowa

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 9.41 MB]  

13. Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku wielorodzinnego Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.99 MB]  

14. Opracowanie (zaktualizowanie) projektu budowy chodnika w ul. gen. Roweckiego "Grota" od strony zabudowy budynkami wielorodzinnymi wraz z ich realizacją na odcinku istniejącej zabudowy.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.34 MB]  

16. Dokończenie zadania pod nazwą Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30A-B w zakresie, wykonania remontu wewnętrznej drogi dojazdowej do wykonanego remontu parkingu wraz z utwardzeniem placów z ażurowych płyt (nieczytelne)

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.74 MB]  

17. Przegląd twórczości teatralnej

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.04 MB]  

18. Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, ul. Królewska 14 - III okręg konsultacyjny. Wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 5.17 MB]  

19. Budowa małego parku z licznymi drzewami, krzewami, plombami kwiatów z ławkami do posiedzenia oraz budkami lęgowymi dla ptaków

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.93 MB]  

20. Montaż ławek dla matek karmiących wraz z przewijakami dla dzieci

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.38 MB]  

21. Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków gatunku Jerzyk pospolity (Apus Apus).

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.74 MB]  

22. Kwietne łąki na terenie miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.03 MB]  

23. Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.51 MB]  

24. Montaż lamp ulicznych przy: Plan Mieszka 2-20, Królewska 8

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.21 MB]  

25. Przebudowa istniejącego boiska do piłki koszykowej oraz budowa obiektów małej architektury w otoczeniu placu zabaw przy ul. Leszka Białego, Wawelskiej

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.49 MB]  

27. Historyczna wycieczka do Wilna lub Lwowa - miast dziedzictwa kulturowej II Rzeczypospolitej

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.24 MB]  

28. Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 5.18 MB]  

29. Obchody imienin ulicy 10 maja w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.02 MB]  

30. Budowa ścieżki sensorycznej

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.11 MB]  

31. Marsz Nadziei dla Hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.28 MB]  

32. Tablica informacyjna bezpłatnych biegów na 5km parkrun w Parku Nad Strumykiem, na ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.51 MB]  

33. Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 5.77 MB]  

34. Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.56 MB]  

35. Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu (lokalizacja przy Ratuszu)

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 5.06 MB]  

36. Organizacja dwóch warsztatów: "Jak radzić sobie z emocjami i zachowaniem dziecka niepełnosprawnego w codziennym funkcjonowaniu rodziny" oraz "Pomaganie męczy" skierowanych do rodziców i osób pracujących w obszarze pomagania

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.87 MB]  

37. Warsztaty muzyczno ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.54 MB]  

38. Budowa wiaty Grillowej przy budynku na ul. Perseusza 9

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.76 MB]  

39. Park dla psów (ul. Wita Stwosza, za skrzyżowaniem z ul. Kazimierza Wielkiego - w kierunku Górkowa)

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.67 MB]  

40. Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie wraz z ewentualną iluminacją frontu kościoła

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.81 MB]  

41. Razem ze sztuką dla hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.08 MB]  

42. Przyprzedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na działce oznaczonej nr geod. 160, obręb XVIII - Kopernik w Głogowie (teren Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie).

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 4.25 MB]  

43. Przeszkodowy tor "OCR" dla mieszkańców Głogowa proponujemy wszechstronny trening funkcjonalny na świeżym powietrzu.
Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.89 MB]  

44. "Pomaszeruj, poznaj, promuj." Celem projektu jest połączenie Nordic Walking z turystyką oraz promocja naszego miasta. Realizowany będzie poprzez 3 wycieczki do miejsc posiadających szlaki nordic walking.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 5.04 MB]  

45. Asystent osoby z niepełnosprawnością

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.66 MB]  

46. Montaż infokiosku - multimedialnego przewodnika przybliżającego sylwetki upamiętnionych żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz historii i zabytków Głogowa, usytuowanego przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.42 MB]  

47. Systematyczna rehabilitacja z masażystą, skierowana do dzieci niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, mająca na celu polepszenie funkcjonowania w życiu codziennym i nauce.

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 5.00 MB]  

49. "Kreatywny plac zabaw" w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.76 MB]  

50. Wykonanie siłowni pod chmurką wraz z rewitalizacją placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11 (dz. 417/5 obręb Kościuszki - własność GMG)

 

Zobacz skan zgłoszenia [PDF - 3.11 MB]  

Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 4.270 osób, w tym:

3.997 osoby oddały ważny głos,

273 osoby, których głosy anulowano.


W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 5.311 głosów, w tym:

4.291 - elektronicznie,

1.020 - w formie papierowej.


Ważnych głosów oddano 4.966 w tym:

4.039 przez internet,

927 w formie papierowej.


Głosy nieważne - 345, w tym:

252 oddane przez internet,

93 oddane w formie papierowej.

Głosy unieważniono z uwagi na:

oddane prze osoby nieuprawnione - 279,

oddano głos na projekty z tej samej grupy - 4,

(2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV)

jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy - 3,

osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej - 59.


Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 929 kart do głosowania, z których odrzucono 29, z powodu:

nie wskazano numeru projektu – 25,

nie podpisano karty - 2,

brak numeru PESEL - 2.

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

IV okręg – zgłoszone zostało jedno zadanie, oszacowane na wartość 100.000,- zł.

Różnica wynikająca z przydzielonych środków (500.000,-zł) wynosi 400.000,-zł.

Kwota ta została rozdysponowana na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego,
stąd na każdy z wymienionych okręgów przypada dodatkowo po 100.000,- zł.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy
ul. Obrońców Pokoju 30 A-B – oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci uczęszczają do szkoły - oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych - oszacowany na kwotę 200.000,- zł

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


II Okręg Konsultacyjny:

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa
w Głogowie
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią
na świeżym powietrzu”
(teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza) – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza - z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni - oszacowany
na kwotę
200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


III Okręg Konsultacyjny:

Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 – oszacowany na kwotę 123.500,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 523.500,- zł.

 

 

IV Okręg Konsultacyjny:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9 – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 100.000,- zł.


V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego - oszacowany na kwotę 110.000,- zł.

Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa
- oszacowany na kwotę 9.500,- zł.

Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa) – oszacowany na kwotę 160.000,- zł.

Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - oszacowany na kwotę 10.000,- zł

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

ER English (Emergency English) - oszacowany na kwotę 10.000,- zł.


Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 599.500,- złotych.Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wynoszą łącznie 2. 423.000,- zł.

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 77.000,- zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

 

 

Głogów, dnia 7 listopada 2018 roku