Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 72 65 401, poprzez adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby:
  Rynek 10, 67-200 Głogów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Wycofać zgodę można przez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłanie wniosku na adres siedziby, wskazany powyżej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
 7. Dostęp do danych osobowych mają: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, firmy informatyczne oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 r.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 93/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2017 r. (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wynik głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 6.193 osób, w tym:

5.683 - liczba osób, które oddały ważny głos,

510 - liczba osób, których głosy anulowano.

 

W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 9.287 głosów, w tym:

6.853 - elektronicznie,

2.434 - papierowo.

 

Ogółem, ważnych głosów oddano 8.434 w tym:

6.231 w wersji elektronicznej,

2.203 w wersji papierowej.

 

Głosy nieważne - 853, w tym:

622 oddanych w formie elektronicznej;

231 oddanych w formie papierowej.

Przyczyny unieważnienia głosów:

błędnie wpisany PESEL - 12

głos oddany przez osoby nieuprawnione - 577

z powodu oddania głosu na projekty z tej samej grupy

(2x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV) - 6

oddanie przez daną osobę więcej niż dwóch głosów - 24

osoba głosowała w formie papierowej i elektronicznej - 234

 

 

 

Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 1.490 kart do głosowania,
w tym
53 – odrzucono, z których:

- 33 były puste

- 20 było błędnie wypełnionych (nie zostały podpisane -1, nie oddano głosu
na żaden projekt – 19).

Łącznie przyjętych zostało 1.437 kart.

 

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

w IV okręgu konsultacyjnym nie został poddany pod głosowanie żaden projekt, stąd też środki przeznaczone na ten okręg w wys. 500.000,- zł rozdysponowano proporcjonalnie na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego tj. każdemu
z tych okręgów przydzielono po 125.000,-zł.

tak więc, łączna kwota przyjęta na okręgi: I II, III i okręg ogólnomiejski wynosi
po 625.000,- zł, na którą to składają się:

- 500.000,-zł tj. kwota przypadająca na okręg,

- 125.000,-zł - środki uwolnione z IV okręgu konsultacyjnego.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 realizować następujące zadania:

 

I Okręg Konsultacyjny:

Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30a-b - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych – oszacowany na kwotę 200.000,-

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych: 600.000,- zł.

Tak więc, w I okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 25.000,- zł.

 

II Okręg Konsultacyjny:

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

I etap zagospodarowania placu pomiędzy ulicami: Sikorskiego - Matejki- Mickiewicza - Przemysłowa, polegające na wybudowaniu siłowni na powietrzu wraz
z odnową górki rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu zabaw lampą solarną
na działkach nr 306 i 307
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka nr 86 – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu stanowi kwotę 600.000,- zł.

W II okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 25.000,- zł.

 

III Okręg Konsultacyjny:

Nowe wiaty przystankowe w kształcie bramek piłkarskich – wymiana 3 wiat przy
ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie pływalni Chrobrego Głogów)
- oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Uzupełnienie zagospodarowania terenu zielonego przy mieszkaniach chronionych
i treningowych przy ulicy Rudnowskiej 54A
– oszacowany na kwotę 80.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb IX „Żarków” Miasto Głogów - oszacowany na kwotę 150.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu stanowi kwotę 530.000,- zł.

W związku z tym, w III okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 95.000,- zł.

 

 

 

 

 

V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach. Popiersia przedstawiają:

Jan Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch", Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław Kasznica - oszacowany
na kwotę
150.000,- zł.

Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego, XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych -oszacowany na kwotę 60.000,- zł

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu daje kwotę 510.000,- zł.

W związku z tym, w ogólnomiejskim okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 115.000,- zł.

 

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, łącznie z wszystkich okręgów wynoszą
2.240.000,- zł,
tak więc do wykorzystania pozostała kwota
260.000,-zł.

W związku z powyższym, Zespół Konsultacyjny dokonał analizy wyników głosowania
w odniesieniu do zadań, które usytuowały się w dalszej kolejności, a nie zostały przyjęte
do realizacji (wskazane w poniższej tabeli).

 

L.p.

Nazwa zadania

Liczba głosów

Wartość zadania

1

I okręg: Bezpieczne przejścia dla pieszych –punktowe
oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki”

73

160.000,-zł

 

2

II okręg: „Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego na miejsca postojowe przy ulicy Obrońców Pokoju 13c”

 

63

 

200.000,-zł

 

3

III okręg: Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta Kołodzieja po stronie miejsc postojowych oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery - działka nr 504 obręb IX Żarków”

 

189

 

200.000,-zł

4

ogólnomiejski: „Wybieg dla psów”

381

200.000,-zł

 

W wyniku analizy Zespół podjął decyzję aby do realizacji w 2018 roku przyjąć projekt, który w dalszej kolejności w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów tj. 381. Projektem tym jest „wybieg dla psów” z okręgu ogólnomiejskiego (poz. 4), wartość projektu została oszacowana na 200.000,-zł.

 

Ostatecznie, z łącznej kwoty (2.500.000,-) przyjętej do budżetu obywatelskiego
na 2018 rok, do rozdysponowania pozostały środki w wys. 60.000,- zł.

Wartość projektów, które w głosowaniu uplasowały się w dalszej kolejności, znacznie przekracza tę kwotę, stąd też Zespół Konsultacyjny zdecydował, aby stanowiła ona rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2018 rok (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

Głogów, dnia 8 listopada 2017 roku

 

  Wyniki konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
Załącznik do protokołu z dnia 8 listopada 2017 r.
L.p. Numer Nazwa zadania Wartość szacunkowa projektu Głosy oddane w formie:
papierowej elektronicznej łącznie
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 1
1 19 Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80 200 000,00 13 204 217
2 17 Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Obrońców Pokoju 30a-b 200 000,00 92 103 195
3 2 II etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych
200 000,00 1 76 77
4 25 Bezpieczne przejścia dla pieszych –punktowe oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki - Skrzyżowania: 1. Kościuszki/Herberta/Długosza;
2. Morcinka/Gomółki; 3. Morcinka/Długosza; 4. Chopina/Gomółki;
160 000,00 7 66 73
    okręg konsultacyjny nr 1 - ogółem 760 000,00 113 449 562
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 2
5 16 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g 200 000,00 4 135 139
6 10 I etap zagospodarowania placu pomiędzy ulicami: Sikorskiego – Matejki - Mickiewicza - Przemysłowa, polegające na wybudowaniu siłowni na powietrzu wraz z odnową górki rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu zabaw lampą solarną na działkach nr 306 i 307 200 000,00 50 86 136
7 18 Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C/ działka nr 86 200 000,00 2 67 69
8 15 Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego
na miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju 13c
200 000,00 19 44 63
9 28 Bezpieczne przejścia dla pieszych – punktowe oświetlenia LED na Osiedlu Śródmieście Dotyczy przejść:
1) Plac Jana z Głogowa/Gołębia; 2) Plac Jana z Głogowa/Łużycka;
3) Spółdzielcza/1-go Maja; 4) 1-go Maja/Plac 1000 – Lecia;
5) Jedności Robotniczej/Spółdzielcza/Łużycka - 2 przejścia.
200 000,00 5 56 61
10 21 Montaż oświetlenia ul. Juliusza Słowackiego nr 15 do drogi ulicy Elektrycznej 60 000,00 0 53 53
    okręg konsultacyjny nr 2 - ogółem 1 060 000,00 80 441 521
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 3
11 8 Nowe wiaty przystankowe w kształcie bramek piłkarskich – wymiana
3 wiat przy ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie pływalni Chrobrego Głogów)
100 000,00 160 943 1103
12 5 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów 200 000,00 523 133 656
13 12 Uzupełnienie zagospodarowania terenu zielonego przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ulicy Rudnowskiej 54A 80 000,00 0 341 341
14 3 Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb IX Żarków Miasto Głogów 150 000,00 150 41 191
15 20 Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta Kołodzieja po stronie miejsc postojowych oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery - działka nr 504 obręb IX Żarków 200 000,00 134 55 189
16 26 Utwardzenie terenu zielonego przy ul. Rzemieślniczej w celu utworzenia miejsc parkingowych 200 000,00 15 162 177
17 7 Zainstalowanie oświetlenia na całej ulicy Starej od ul. Rudnowskiej
do ul. Końcowej – do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej
200 000,00 46 53 99
18 14 Zakup i montaż zadaszonej wiaty przystankowej przy ulicy Henryka Głogowskiego - skrzyżowanie z ul. Mechaniczną 20 000,00 8 31 39
    okręg konsultacyjny nr 3 - ogółem 1 150 000,00 1 036 1 759 2 795
    Projekty ogólnomiejskie
19 9 Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach. Popiersia przedstawiają: Jan Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch", Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław Kasznica 150 000,00 121 1090 1211
20 27 Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie 200 000,00 411 536 947
21 6 Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego, XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa 100 000,00 298 472 770
22 13 Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych 60 000,00 15 421 436
23 1 Wybieg dla psów 200 000,00 15 366 381
24 11 Poznajemy Kotlinę Kłodzką – wycieczka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 10 000,00 1 331 332
25 24 Plac zabaw fosa - udostępnienie dla dzieci niepełnosprawnych i uzupełnienie zabawek 96 628,00 89 184 273
26 23 Gra o biznes 10 000,00 1 69 70
27 4 Spotkania laktacyjne / Grupa wsparcia Laktacyjnego 9 450,00 13 52 65
28 22 Fotostopem przez świat 10 000,00 4 47 51
29 29 Logo i herb Głogowa - iluminacje na budynku Ratusza 25 000,00 6 14 20
    ogólnomiejski okręg konsultacyjny - ogółem 871 078,00 974 3 582 4 556
    Suma głosów: 2 203 6 231 8 434

UCHWAŁA NR XLVIII/479/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Głogowa w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok.

§ 2. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców miasta opinii, co do zakresu projektów proponowanych do realizacji budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2019 roku oraz ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok, co łącznie określa się jako „Budżet Obywatelski 2019 w Głogowie”.

§ 3. 1. Konsultacje obejmują teren całego miasta Głogowa.
2. Ustala się termin trwania konsultacji tj. od 7 maja do 9 listopada 2018 roku.

§ 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów.

§ 5. 1. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 złotych brutto.
2. Zgłaszany projekt powinien:
1) należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
2) być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
3) być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Głogowa,
4) być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego.
3. Z Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie wyłączone są:
1) zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
2) inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów,
3) zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
4) zadania mające charakter komercyjny.

§ 6. Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie” nie przekroczyć kwoty 2.500.000,00 złotych brutto, w tym łączna wartość projektów niemajątkowych nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 złotych brutto.

§ 7. Ustala się granice Okręgów Konsultacyjnych, które zostały określone w załączniku do uchwały.

§ 8. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie” musi być poparta przez grupę co najmniej 30 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Propozycje są zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym, który zostanie określony przez Prezydenta Miasta Głogowa.

§ 9. Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie przez Zespół Konsultacyjny pod względem formalno-prawnym tworzą „Bazę Projektów”.

§ 10. Propozycje ujęte w „Bazie Projektów” dzieli się na cztery grupy projektów dotyczących poszczególnych Okręgów Konsultacyjnych oraz na jedną grupę projektów ogólnomiejskich.

§ 11. Ustala się, że łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie” nie przekroczy kwoty 500.000,00 złotych brutto.

§ 12. W przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie na pozostałe grupy projektów.

§ 13. Projekty ujęte w „Bazie Projektów” wybierane są następnie przez osoby uprawnione do udziału w konsultacjach w głosowaniu powszechnym.

§ 14. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza oraz w formie papierowej w siedzibach: 1. Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10, 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15, 3. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 2 w Głogowie ul. Perseusza 13, 4. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 3 w Głogowie Plac Mieszka I nr 11, 5. Punkt Obsługi Mieszkańca w „Galerii Glogovia” - Głogów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.

§ 15. 1. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w „Bazie projektów” zlokalizowanym w jednym z Okręgów Konsultacyjnych oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.
2. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos za pomocą jednej z dostępnych form głosowania.

§ 16. 1. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Głogowa w poszczególnych grupach projektów.
2. Wynik głosowania będzie opublikowany na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl .
3. Projekty wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do realizacji ze środków budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie na 2019 rok.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Koliński

Załącznik do uchwały nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r.


Numery i granice okręgów konsultacyjnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok

Nr okręgu konsultacyjnego Granice okręgu
I Armii Krajowej (cała), Asnyka, Boczna, Budowlanych nr: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17A, 17B, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Chopina, Cybisa, Długosza, Gomółki, Grunwaldzka, Kadłubka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kossaka, Kościuszki, Legnicka, Lompy, 10 Maja, Merkurego, Morcinka (cała), Nowa, Obrońców Pokoju nr: 6, 6A, 6B, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 12, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24A, 24B, 24C, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 30B, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 54, 56, Orbitalna (cała), Orzeszkowej, Plac Prymasa Wyszyńskiego, Polna, Połaniecka, Reja, Różana, Samotna, Saturna, Stawna, Szymanowskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Wybickiego, Żeromskiego.
II Aleja Wolności (cała), Balwierska, Bernardyńska, bł. Luigiego Novarese, Bolesława Krzywoustego, Brama Brzostowska, Browarna, Budowlanych nr: 1, 3, 4, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 16A, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 20, 20A, 20B, 20C, Cicha, Daszyńskiego, Długa, Dobra, Działkowa, Dzieci Głogowskich, Elektryczna, Garncarska, Generała Bema, Generała Rozwadowskiego, Generała Sikorskiego, Generała J. Sowińskiego, Głowackiego, Gołębia, Grodzisko, Grodzka, Jedności Robotniczej, Kamienna Droga, Kołłątaja, Komunalna, Kotlarska, Krochmalna, Kutrzeby, Kuźnicza, Kwiatowa, Łąkowa, Łużycka, Magazynowa, 1 Maja, Mała, Matejki, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeżna, Nadodrzańska, Niedziałkowskiego, Norwida, Obozowa, Obrońców Pokoju nr: 1, 1A, 3, 5, 5A, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 9, 11A, 11B, 13, 13A, 13B, 13C, Parafialna, Piaskowa, Piastowska, Piekarska, Piotra Skargi, Plac 1000-lecia (cały), Plac Jana z Głogowa, Plac Kolegiacki, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Solny, Poczdamska, Polska, Południowa, Powstańców, Północna, Przemysłowa, Rynek, Rzeźnicza, Sienkiewicza, Sikorskiego (cała), Skłodowskiej, Skwer Zygmunta Starego, Słodowa, Słowackiego, Słowiańska (cała), Smolna, Spichrzowa, Spokojna, Spółdzielcza, Staromiejska, Starowałowa, Staszica, Strefowa, Strumykowa, Strzelecka, Sybiraków, Szewska, Szkolna, Śniadeckich, Św. Mikołaja, Świętojańska, Topolowa, Towarowa, Wały Bolesława Chrobrego, Wierzbowa, Wsie: Biechów, Wróblin Głogowski, Zamkowa, Złota, Żukowicka.
III Akacjowa, Bolesława Wysokiego, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, Budziszyńska, Cukrownicza, Cyprysowa, Dobrawy, Dolna, Dziadoszan, Ester Golan, Folwarczna, Galla Anonima, Gen. Fieldorfa „Nila”, Gen. Komorowskiego „Bora”, Gen. Okulickiego „Niedźwiadka”, Gen. Roweckiego „Grota”, Gen. Geodezyjna, Gimnastyczna, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V Żelaznego, Herbowa, Jagiellońska, Jana Karskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Karmelkowa, Kaspra Eliana, Kasztelańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Konrada I, Końcowa, Kościelna, Kowalska, Krawiecka, Królewska, Królowej Jadwigi, Krótka, Książąt Oleśnickich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Leszka Białego, Letnia, Listopadowa, Lotników, Łukowa, Małgorzaty Cylejskiej, Marcowa, Mechaniczna, Miodowa, Mleczarska, Morelowa, Na Uroczysku, Nankera, Narciarska, Narutowicza, Olimpijska, Orzechowa, Osadników, Paderewskiego, Piasta Kołodzieja, Plac Św. Faustyny Kowalskiej, Plac Mieszka I, Pogodna, Portowa, Probusa, Prusa, Przemysława Głogowskiego, Pułkownika Witolda Pileckiego, Rudnowska, Rycerska, Rzemieślnicza, Salomei, Słoneczna, Spadochroniarzy, Spadzista, Sportowa, Stara, Stoczniowa, Styczniowa, Szczyglicka, Ślusarska, Świętej Jadwigi Śląskiej, Świętosławy, Tenisowa, Ułanów Polskich, Wawelska, Wincentego Pola, Wiosenna, Wioślarska, Wiśniowa, Wita Stwosza, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, Zielona, Ziemowita, Złota Podkowa, Żarkowska, Żeglarska, Żwirki i Wigury. 
IV Andromedy, Brzeska, Bukowa, Dębowa, Galileusza, Generała Andersa, Generała Maczka, Generała Skalskiego, Generała Urbanowicza, Grodzieńska, Gwiaździsta, Herkulesa, Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Keplera, Kosmonautów Polskich od nr 1 do nr 127A, Krzemieniecka, Lipowa, Lwowska, Łucka, Malinowa, Neptuna, Nowogródzka, Ogrodowa, Okrężna, Oriona, Paulinów, Perseusza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plutona, Samborska, Stanisławowska, Świerkowa, Tarnopolska, Wileńska. 

Protokół 

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok

 

Spotkanie odbyło się w dniach 10 i 22 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego.  Celem spotkania była ocena formalno-prawna projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 93/2017  Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2017 r.  (listy obecności załączone do protokołu).

10 sierpnia br. na wstępie spotkania z-ca Prezydenta Miasta Głogowa Piotr Poznański – wspomniał, iż jest to czwarta edycja budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów.  
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wpłynęły 52 projekty. 

W toku dalszych czynności, członkowie Zespołu Konsultacyjnego rozpoczęli ocenę formalno – prawną zgłoszonych zadań, i tak:

PROJEKTY PRZYJĘTE

PROJEKTY ODRZUCONE

1.Wybieg dla psów  (1, 33 i 40) (dz. 8/11 obr. VI
   „Hutnik” własność GMG –  teren parku
   leśnego).   Zgłoszone zostały 3 projekty
   o podobnym zakresie. Po uzgodnieniu
   z wnioskodawcami, przyjęty został jeden
   wspólny projekt.

   Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty
   zadania to kwota ok. 200.000,-zł.

1.Remont i dostosowanie obiektu dawnej
   restauracji „NEPTUN” przy ulicy Piotra Skargi
   31A do funkcji całorocznej strzelnicy
   sportowej(3) (dz.163/2 obr. VII „Stare
   Miasto” własność GMG – wskazana przez
   wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie 1,2 mln do 1,8 mln zł.

 

2. II etap remontu drogi wewnętrznej
  dojazdowej od strony podwórza wzdłuż
  budynków przy ul. Długosza 9-17
  i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi
  chodnikami oraz z wykonaniem nowych
  miejsc parkingowych (2) (dz. 417/5 obręb
  „Kościuszki”) – własność GMG. Wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, kwota wskazana
  przez wnioskodawcę (200.000,-zł) jest znacznie
  zaniżona. Szacowana przez UM wartość
  zadania to ok. 370.000,- zł.  Po uzgodnieniu
  z wnioskodawcą, do realizacji przyjęto 
  zmniejszony zakres zadania, w tym  teren
  podwórza wzdłuż ul. Połanieckiej – wartość
  zadania określono do kwoty 200.000,-zł.

 

2.Uzbrojenie działki nr geod. 77/2 o pow.
  1.6498 m2 przy ul. Akacjowej obr. 14 Nosocice
  m. Głogów stanowiącej własność Gminy
  Miejskiej Głogów, w sieć infrastruktury
  technicznej w postaci: energii elektrycznej
  i wodnej (9) – wskazane we wniosku koszty
  inwestycji (200.000,-zł) są niedoszacowane;
  wg szacunku Urzędu Miasta inwestycja
  wymaga znacznie większych nakładów.
  Projekt nie jest ogólnodostępny, skierowany
  jest do określonej grupy odbiorców. Teren
  objęty ochroną konserwatorską – wymagany
  jest nadzór Wojewódzkiego Konserwatora 
  Zabytków.

3.Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12
  dz. ewid. 440/2 obręb IX „Żarków” Miasto
   Głogów  (4)  własność GMG. Wartość zadania
   określono na kwotę 150.000,-zł.

3.Boisko wielofunkcyjne, chodniki, rewitalizacja
  zieleni, elementy małej architektury
  w podwórzu kwartału ulic: A. Mickiewicza,
  Gen. Władysława Sikorskiego, Przemysłowej
  i Jana Matejki (10)  (dz. 306 i 307 obr. II
  „Matejki”) własność GMG – wskazane we
  wniosku koszty inwestycji (190.000,-zł)
  są niedoszacowane; wg wstępnego szacunku
  Urzędu Miasta, wykonanie zadania szacuje się
  do kwoty 600.000,- w tym koszty boiska –
  ok. 400.000,-złotych.

4.Spotkania laktacyjne / Grupa wsparcia 
   Laktacyjnego(5) Wartość zadania określono
   na kwotę 9.450,-zł.

4.Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo -
   betonowej wraz z systemem    
   odprowadzającym wodę deszczową(16)
   (dz. 227/7 obr.6 „Hutnik”) własność GMG -
   wskazane we wniosku koszty inwestycji
   (183.000,-zł) są niedoszacowane; według
   wstępnego szacunku Urzędu Miasta wykonanie
   zadania jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

5.Zagospodarowanie terenu zielonego
   z przeznaczeniem na teren rekreacyjny
  dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8,
  dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto
  Głogów  (6)  - własność GMG.

  Wartość zadania oszacowano na kwotę 
  200.000,-zł.

5.Wykonanie miejsc parkingowych przy
   ul. Bolesława Śmiałego: od skrzyżowania
   z ulicą Świętosławy do skrzyżowania z ulicą
   Kazimierza Sprawiedliwego(19) – dz. 692
   obr. IX „Żarków” – własność GMG.  Wskazana
   przez wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie ok. 500 – 600 tys. złotych.

6.Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego,
   XVII w. głogowianina Joachima Pastoriusa(7)
   (dz. 103/2 i 156/1 obr. VII „Stare Miasto” –
   własność GMG). Teren objęty ochroną
    konserwatorską – projekt wymaga akceptacji
    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

    Wartość zadania oszacowano na kwotę
   100.000,-zł.

6.Zagospodarowanie terenu na miejsca
   parkingowe wraz z drogą dojazdową przy
  ul. Obrońców Pokoju 26 (za budynkiem)(23) –
  dz. 449/3 i 449/5 obr. V „Kościuszki” –
  własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę
  kwota (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg
  wstępnego szacunku Urzędu Miasta, wykonanie
  zadania jest  możliwe  w kwocie w granicach  
  ok. 450 – 500 tys. zł.

7.Zainstalowanie oświetlenia na całej ulicy
  Starej od ul. Rudnowskiej do ul. Końcowej –
  do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej(8)
  (dz. 31 i 47/2 obr. VIII „Fabryczna” własność
  GMG).  Wartość zadania oszacowano na kwotę
  200.000,-zł.

7.Wykonanie parkingu z miejscami
  postojowymi dla samochodów osobowych
  z kanalizacją deszczową i oświetleniem (26) –
  dz. 505/17 obr. IX „Żarków” – własność GMG.
  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg   
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe  w kwocie ok. 400.000,- zł.

8.Nowe wiaty przystankowe w kształcie
   bramek piłkarskich – wymiana 3 wiat przy
   ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty
   przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie
   pływalni Chrobrego Głogów)(11) – dz.253/1
   obr. IX „Żarków”- wł. Woj. Dolnośląski DSDiK;
   dz. 88 obr. IX - wł. Starostwo Powiatowe;
   dz. 211/7 obr. VI „Hutnik” i dz. 64/2 obr. IX
   „Żarków” - wł. GMG. Wg szacunku Urzędu
   Miasta realne koszty wykonania zadania,
   to kwota 100.000,-zł. (we wniosku wskazano
   81.000,-zł)

 

8.Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowej,
   Kasztanowej i Ogrodowej na Osiedlu
  Brzostów(31) – dz. 324 i 327 obr. XIII Brzostów
   własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę
   kwota (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg
   wstępnego szacunku Urzędu Miasta,
   wykonanie zadania jest  możliwe  w kwocie ok.
   300.000,- zł.

9.Budowa sześciu popiersi osadzonych na
  postumentach. Popiersia przedstawiają: Jan
  Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch",
  Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik
  "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław
  Kasznica  (12) – dz. 122 obr. VII Stare Miasto,
  własność GMG. Teren objęty ochroną
  konserwatorską – projekt wymaga akceptacji
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Wartość zadania oszacowano na kwotę
  150.000,-zł.

 

9.Likwidacja barier architektonicznych -
   dostawa, zakup i montaż krzesełka
   schodowego pod potrzeby osób
   niepełnosprawnych (dla trzech rodzin)
   mieszkających w budynku wielorodzinnym
   przy ul. Merkurego 2A w Głogowie(32) –
   dz. 511/10 obr. XVIII „Kopernik” – własność
   TBS.  Obiekt nie jest własnością GMG, projekt
   nie jest ogólnodostępny.

10.I etap zagospodarowania placu pomiędzy
    ulicami: Sikorskiego - Matejki- Mickiewicza -
    Przemysłowa, polegające na wybudowaniu
    siłowni na powietrzu wraz z odnową górki
    rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu
    zabaw lampą solarną na działkach nr 306
    i 307  (13)  -dz. 306 i 307 obręb II „Matejki” –
    własność GMG. Wartość zadania oszacowano
    na kwotę 200.000,-zł.

10.Waloryzacja przyrodnicza parku leśnego
     przy ul. Rudnowskiej oraz Parku
    Słowiańskiego w Głogowie (34) – dz. 215
    obręb II „Matejki” i dz. 190/3 obręb VII „Stare
    Miasto” – własność GMG.  Projekt nie jest
    ogólnodostępny. Wg szacunku UM wskazane
    przez wnioskodawcę koszty w wys. 10.000,- zł
    są zaniżone.

 

11.Poznajemy Kotlinę Kłodzką – wycieczka
   dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
   (14).  Wartość zadania oszacowano na kwotę
   10.000,-zł.

11.Siłownia pod chmurką – Stare Miasto (36) –
     dz. 90/4 obręb VII „Stare Miasto” – wł. GMG.   
     Ścisła Strefa ochrony konserwatorskiej (A);  
     sąsiedztwo Lapidarium. Według miejscowego
     planu zagospodarowania przestrzennego
     nowy obiekt powinien formą i skalą
     nawiązywać do udokumentowanych budowli
     znajdujących się poprzednio na tym terenie.

12.Uzupełnienie zagospodarowania terenu
    zielonego przy mieszkaniach chronionych
    i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54A(15)
    – dz. 25/1 obr. VIII „Fabryczna” – wł. GMG.
    Wartość zadania oszacowano na kwotę
    80.000,-zł.

12.XIV Głogowskie Dni Turystyki(37) –
     Wniosek winien być złożony przez mieszkańca 
     Głogowa,w tym przypadkuwnioskodawcą
     projektu jest Stowarzyszenie.   

13.Budowa Street Workout Park przy

    ul. Budowlanych(17) – dz. 145/1 obr. VI
    „Hutnik” – wł.  GMG.  Wg szacunku Urzędu
    Miasta realne koszty wykonania zadania,
    to ok. 60.000,-zł (wnioskodawca wskazał
    kwotę 48.648,-zł)

13.Oswoić niepełnosprawność(38) -
     Wniosek winien być złożony przez mieszkańca 
     Głogowa,w tym przypadkuwnioskodawcą
     projektu jest Stowarzyszenie.   

14.Zakup i montaż zadaszonej wiaty
     przystankowej przy ulicy H. Głogowskiego -
     skrzyżowanie z ul. Mechaniczną(18)  - dz.
     683 obr. I 428/51 IX „Żarków” – wł. GMG.

     Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty 
     wykonania zadania,  to kwota  20.000,-zł.
     (wnioskodawca wskazał 17.000,-zł)

14.Głogowskie Spotkania Rozwojowe "Jak
    wykorzystać drzemiący w nas potencjał?"
    (41) – projekt ma charakter komercyjny,
    w treści wniosku wskazano Stowarzyszenie,
    jako wykonawcę zadania.

15.Remont drogi dojazdowej wraz
     z wykonaniem terenu utwardzonego
     na  miejsca postojowe przy ul. Obrońców
     Pokoju 13c  (20) – dz. 227/6 i 227/7 obr. VI
    „Hutnik” – własność GMG.

     Wg wstępnego szacunku Urzędu Miasta,
     kwota wskazana przez wnioskodawcę
     (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona.
     Szacowana przez UM wartość zadania
     to ok. 300.000,- zł. Po uzgodnieniu
     z wnioskodawcą, do realizacji przyjęto zakres
     zadania - do kwoty  200.000,-zł.

15.Podwórko estetyczne, bezpieczne, zadbane -
   dotyczy podwórek przy ulicach: Aleja
   Wolności 75, Marii Curie - Skłodowskiej,
   Mickiewicza, Przemysłowej, Plac 1000-Lecia,
   Matejki(42)  dz.108/2, 134/2, 306, 307, 20/6
   obręb II „Matejki” – własność GMG.
   W projekcie wymieniono propozycje działań,
   które dotyczą kilku podwórek, położonych
   w różnych miejscach  wskazanego obrębu.

16.Remont drogi wewnętrznej dojazdowej
     wraz z miejscami postojowymi przy budynku
     przy ul. Budowlanych 18 - 18g(21) –
     dz. 227/8 obręb „Hutnik” własność GMG.
     Wartość zadania oszacowano na kwotę
     200.000,-zł.

16.Nadrzewne domki do zabaw z pomostami
   drewnianymi i nadrzewne tarasy widokowo-
   rekreacyjne w parku przy ul. Ignacego
   Daszyńskiego/ Bolesława Krzywoustego(43)
   dz. 8/11 obręb VI „Hutnik” – własność GMG.
   Projekt niedoszacowany, wg szacunku Urzędu
   Miasta wykonanie zadania byłoby możliwe
   w kwocie ok. 300.000,-zł (w projekcie
   wskazano 200.000,-zł), brak przy tym kosztów
    eksploatacji i obsługi obiektu. W pobliżu
    proponowanej lokalizacji funkcjonują: w Parku
    Piastowskim – park linowy; w parku nad fosą –
    mała architektura do aktywnej rekreacji (plac
    zabaw).

17.Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami
    postojowymi przy ul.Obrońców Pokoju
   30a-b (22) – dz. 470/1 obr. V „Kościuszki” –
   własność GMG. Wskazana przez
   wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie w granicach 250 – 270 tys.
   Przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie   
   ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

17.Wytyczenie i oznakowanie na terenie miasta
  szlaku turystycznego pod nazwą "Miejski Szlak
  Turystyczny” (45) – wskazane przedsięwzięcie
  jest zbiorem działań, które nie są
  umiejscowione. Działania wskazane w projekcie
  są na bieżąco realizowane przez GMG.

18.Remont drogi i chodników przy ulicy
   Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka nr 86
   (24) – obr. IV „Chrobry” – własność GMG.
   Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty 
   wykonania zadania,  to kwota  200.000,-zł. 
   (wnioskodawca wskazał  135.000,-zł)

 

 

18.Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy
  Transportowej w Głogowie (49) dz. 321, 322/8,
  429/19, 430/6 obręb IX „Żarków” własność
  GMG.  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (200.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

19.Remont drogi i chodników ul. Wojska
    Polskiego - działka nr 71/9 i 80(25) – obr. IV
    „Chrobry” własność GMG.

    Wskazana przez wnioskodawcę kwota
    (200.000,-) jest zaniżona – wg wstępnego
    szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
    jest  możliwe  w granicach 260 tys. zł.  
    Przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie
    ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

 

19.Weekendowe kino letnie pod Zamkiem
  Książąt Głogowskich(50). GMG cyklicznie
  organizuje w okresie wakacyjnym „kino letnie”
  na terenie „Mariny Głogów”. 

20.Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta
   Kołodzieja po stronie miejsc postojowych
   oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery -
   działka nr 504 obręb IX Żarków(27,39) –
   własność GMG. Zgłoszone zostały 2 projekty
   o podobnym zakresie. Po uzgodnieniu
   z wnioskodawcami, przyjęty został jeden
   wspólny zakres robót. Wg Urzędu Miasta
   realne koszty wykonania zadania należy
   szacować do kwoty 200.000,-zł (kwoty
   wskazane przez wnioskodawców: 113.200,-zł
   i 180.000,-zł).

 

20.Remont drogi dojazdowej wewnętrznej wraz
  z wykonaniem miejsc postojowych oraz
  chodnika (dojścia) do budynków mieszkalnych
  przy ul. Jagiellońskiej 49-51 i 53(52) – dz. 492
  obręb IX „Żarków” własność GMG. 

  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (170.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

21.Montaż oświetlenia ul. Juliusza Słowackiego
   nr 15 do drogi ul. Elektrycznej(28) –
   dz. 87/19 obr. I „Nadodrze” – własność GMG.

   Wg Urzędu Miasta realne koszty wykonania
   zadania należy szacować  do kwoty  60.000,-zł
   (wnioskodawca określił wartość projektu
   33.606,05 zł).

 

22.Fotostopem przez świat(29) Wartość
   zadania oszacowano na kwotę 10.000,-zł.

 

23.Gra o biznes  (30)

    Wartość zadania oszacowano na kwotę
    10.000,-zł.

 

24.Plac zabaw fosa - udostępnienie dla dzieci
    niepełnosprawnych i uzupełnienie zabawek
    (35) – dz. 118 obręb VII „Stare Miasto”
    własność GMG. Wartość zadania oszacowano
    na kwotę 96.628,-zł.

 

25.Bezpieczne przejścia dla pieszych -punktowe
    oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki(44)
    skrzyżowania: 1.Kościuszki/Herberta/Długosza;
    2. Morcinka/Gomółki; 3. Morcinka/Długosza; 
    4. Chopina/Gomółki;  własność Powiat
    Głogowski i GMG. 
    Wskazana przez  wnioskodawcę kwota
    (150.000,- zł) jest   zaniżona – wg wstępnego
    szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
    jest  możliwe  w granicach 160.000,-zł. 

 

26.Utwardzenie terenu zielonego przy
   ul. Rzemieślniczej w celu utworzenia miejsc
   parkingowych (46)dz. 344/15 obr. IX„Żarków”
   Wskazana przez  wnioskodawcę kwota
   (50.000,-zł) jest  zaniżona – wg wstępnego
   szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
   jest  możliwe  w granicach 200.000,-zł. 

 

27.Zakup i montaż sekundników na
   sygnalizacjach  świetlnych w Głogowie(47)
   (9 skrzyżowań) – zadanie może być
   realizowane w ciągu dróg będących
   własnością GMG. Wskazana przez  
   wnioskodawcę kwota (170.000,-zł) jest  
   zaniżona – wg wstępnego szacunku Urzędu
   Miasta, wykonanie zadania  jest  możliwe 
   w granicach 200.000,-zł.   

 

28.Bezpieczne przejścia dla pieszych –
   punktowe oświetlenia LED na Osiedlu
  Śródmieście(48)  -  dot. przejść:  

  1) Plac Jana z Głogowa/Gołębia;
  2) Plac Jana z Głogowa/Łużycka;

  3) Spółdzielcza/1-go Maja; 

  4) 1-go Maja/Plac 1000 - Lecia;

  5) Jedności Robotniczej/Spółdzielcza/Łużycka –
       (2 przejścia). 

  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (150.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania  
  jest  możliwe  w granicach  200.000,-zł.   

 

29.Logo i herb Głogowa - iluminacje
   na  budynku Ratusza(51)

   Projekt wymaga akceptacji Wojewódzkiego
   Konserwatora Zabytków. Wartość zadania
   oszacowano na kwotę 25.000,-zł.

 


Głogów 18 września 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Regulamin konsultacji społecznych określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

§ 2

Harmonogram konsultacji:

 • 7 maja - 9 listopada 2018 r. - kampania informacyjna,
 • 21 maja - 29 czerwca 2018 r. - zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,
 • 21 maja - 3 września 2018 r. - weryfikacja (ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów),
 • 17 września - 21 września 2018 r. - ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania oraz przedstawienie projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia,
 • 1 października - 26 października 2018 r. - przeprowadzenie konsultacji w formie głosowania powszechnego
 • do 9 listopada 2018 r. - ogłoszenie listy wybranych projektów.

§ 3

Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

§ 4

Uczestnictwo w konsultacjach polega na:

 1. Zgłaszaniu projektów do „Bazy Projektów”;
 2. Udziale w głosowaniu nad projektami z „Bazy Projektów”.

§ 5

Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu oraz porządku konsultacji czuwa Zespół Konsultacyjny, zwany dalej Zespołem.

§ 6

Mieszkańcy składają projekty na druku formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do Regulaminu. Druk można pobrać ze strony www.obywatel.glogow.pl

§ 7

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpis wnioskodawcy i 30 podpisów poparcia osób uprawnionych do udziału w konsultacjach należy złożyć w dniach od 21 maja do 29 czerwca 2018 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku jest dzień 29 czerwca 2018 roku godz. 15.30.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać Okręg Konsultacyjny, w którym ma być realizowane zadanie.

§ 8

Wnioskodawca może w dowolnym momencie wycofać zgłoszony projekt, nie później jednak niż do dnia 26 października 2018 roku.

§ 9

Bazę Projektów tworzą propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnoprawnym przez Zespół Konsultacyjny. Baza Projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl - do 21 września 2018 roku wraz z informacją o projektach odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia.

§ 10

Zespół Konsultacyjny może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie przesyłane jest na adres e-mail wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania może uzupełnić wniosek lub udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż do dnia 3 września 2018 roku.

§ 11

 1. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu, Zespół ma prawo skontaktować się z wnioskodawcą celem wypracowania projektu wspólnego. 2. Z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są zadania nie spełniające wymogów w zakresie zasadności (zadanie znajduje się w budżecie gminy lub podobny projekt jest już realizowany na danym osiedlu). § 12 Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą formularza. Formularz do głosowania będzie zawierał podział na Okręgi Konsultacyjne. Formularz będzie udostępniony na stronie www.obywatel.glogow.pl oraz w siedzibie: 1. Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10,
 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15, 3. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2 w Głogowie ul. Perseusza 13, 4. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 3 w Głogowie Plac Mieszka I Nr 11. 5. Punktu Obsługi Mieszkańca w Galerii Glogovia” – Głogów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.

§ 13

 1. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Głogowa w poszczególnych grupach projektów.
 2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Konsultacyjny.

§ 14

Wyniki głosowania będą opublikowane na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Głogowa

Rafael Rokaszewicz

Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny do spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok, w składzie:
  1) Borecki Kazimierz - Radny Rady Miejskiej w Głogowie,
  2) Borysiewicz Adam - Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  3) Chruszcz Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie,
  4) Długosz Teresa - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  5) Gola-Sienkiewicz Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Głogowie,
  6) Górawski Michał - Stowarzyszenie Forum Obywateli Społecznie Aktywnych „FOSA”,
  7) Kapela Renata - Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Głogowie, 8) Kukła Piotr - Kierownik Działu Planowania i Architektury Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  9) Krechowiec Antoni - Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Głogowie,
  10) Lechowska Anna - Prezes Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie,
  11) Myśków Robert - Naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  12) Poznański Piotr - Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa,
  13) Penza Norbert - Przewodniczący Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie,
  14) Stachak Beata - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  15) Staszak Jolanta - p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  16) Szałachanowicz Elżbieta - p.o. Kierownik Biura ds. Właścicielskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  17) Śliwińska-Calów Anna- Naczelnik Wydziału Finansów Publicznych Urzędu Miejskiego w Głogowie,

§ 2

 1. Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy:
  1) ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów,
  2) przeprowadzenie głosowania,
  3) ogłoszenie wyników powszechnego głosowania.
 2. Zespół działa w oparciu o Regulamin Konsultacji zatwierdzony Zarządzeniem Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok.

§ 3

Prezydent Miasta Głogowa, w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w składzie Zespołu Konsultacyjnego. W przypadku osób delegowanych, zmiana dokonywana jest na wniosek podmiotów delegujących.

§ 4

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Głogowie i Dyrektorów Miejskich Jednostek Organizacyjnych do udzielania Zespołowi pomocy w realizacji jego zadań.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Głogowa
Rafael Rokaszewicz