Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.obywatel.glogow.pl

Urząd Miejski w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie - Budżet Obywatelski..

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie na wszystkich podstronach jest zachowana odpowiednia kolejność nagłówków.
 • Strona nie posiada mapy strony lub wyszukiwarki.
 • Strona nie jest poprawnie wyświetlana przy poziomej orientacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Chitro, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 767265401 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Głogowie

Rynek 10
67-200 Głogów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 5 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się z przodu budynku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia.
 • Przy wejściu głównym po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek na wysokości osób poruszających się na wózkach.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku za drzwiami znajduje się hol, który ma kształt kwadratu. Na wprost znajdują się schody, po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca oraz tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny (portiernia), gdzie można uzyskać informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Na końcu holu, po lewej stronie znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń biurowych, znajdujących się na I, II i III piętrze. Winda wyposażona jest w informacje głosową. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych ( ok 3 metry).
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy (tłumacz on-line).

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Winda znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do budynku.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toaleta znajduje się na parterze, po lewej stronie od głównych drzwi budynku.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Urząd Stanu Cywilnego

Sikorskiego 21
67-200 Głogów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Urząd Stanu Cywilnego znajduję się na parterze Starostwa Powiatowego w Głogowie. Wejście główne zlokalizowane jest od strony ul. Sikorskiego. Wejście to wyposażone jest w podjazd dla wózków oraz dzwonek umiejscowiony po prawej stronie wejścia, na wysokości umożliwiającej korzystanie z wózka inwalidzkiego. W budynku znajduje się winda zewnętrzna, umożliwiająca dostanie się na wszystkie kondygnacje budynku również z zewnątrz, z poziomu chodnika od strony ul. Sikorskiego.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda zewnętrzna, podjazdy). Za wejściem głównym znajduje się hol. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny). Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy (tłumacz on-line).

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Winda znajduje się poza budynkiem
 • Winda dostępna jest z poziomu chodnika od ul. Sikorskiego.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w środkowej części korytarza.

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie w Galerii Glogovia

Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
67-210 Ruszowice

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Biuro znajduję się na I piętrze Galerii Glogovia. Pierwsze wejście od lewej strony do budynku posiada przycisk przywoławczy na poziomie osób poruszających się na wózku. Budynek posiada jedno z trzech wejść z otwieranymi automatycznie drzwiami (pierwsze wejście od prawej strony budynku).
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda wewnętrzna). Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na I piętrze w centralnej części kondygnacji.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze po lewej stronie kondygnacji.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Centrum Informacji Turystycznej

Koszarowa 1
67-200 Głogów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się po lewej stronie budynku od ul. Koszarowej. Po prawej stronie budynku znajduje się zewnętrzna winda.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - jedno duże pomieszczenie, komunikacja pionowa - winda).

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejska Strefa Biznesu

Poczdamska 1
67-200 Głogów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduję się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne budynku znajduje się od strony ulicy Poczdamskiej. Pierwsze drzwi z lewej strony budynku. Obok wejścia głównego po prawej stronie zawieszona jest tablica informacyjna Miejskiej Strefy Biznesu.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku za drzwiami wejścia głównego znajduje się hol. Wejście do Miejskiej Strefy Biznesu znajduje się prawej stronie.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Łazienka nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, ale przestrzeń manewrowa jest duża i może z niej skorzystać osoba na wózku.

Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności