Zarządzenie Nr 183/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 18 września 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (Dz.Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 19 kwietnia 2017 poz. 1997) - zarządzam, co następuje: 

§ 1

Wyboru zadań z „Bazy Projektów” dokonuje się na jednej karcie do głosowania
w wersji papierowej, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia albo na interaktywnym formularzu, dostępnym w okresie głosowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Głogowa www.glogow.pl.

§ 2

 1. Głosowanie na propozycje zadań zgłoszonych przez mieszkańców i pozytywnie zweryfikowanych będzie odbywać się w terminie od 2 do 27 października 2017 r.

 2. Wyznacza się wskazane niżej miejsca głosowania:

 1. strona internetowa Urzędu Miasta Głogowa www.glogow.pl - na której dostępny
  jest interaktywny formularz do głosowania;

 

 1. siedziba Urzędu Miejskiego ul. Rynek 10, w godzinach pracy Biura Obsługi Mieszkańca, pokój nr 18:

 1. poniedziałek w godz. 7:30 - 18:00

 2. wtorek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

 

 1. siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15,

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00 - 18:00

 2. środa w godz. 11:00 - 15:00

 3. sobota w godz. 9.00 - 13.00

 

 1. siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2 w Głogowie ul. Perseusza 13

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00 - 18:00

 2. środa w godz. 11:00 - 15:00

 3. sobota w godz. 9.00 - 13.00

 

 1. siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia Nr 3 Plac Mieszka I Nr 11,

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10:00 - 18:00;

 2. środa w godz. 11:00 - 15:00.

 

 1. Udział w głosowaniu mogą brać wszyscy mieszkańcy miasta Głogowa.

 2. Aby prawidłowo oddać głos, należy:

 1. wpisać jeden wybrany numer projektu zlokalizowanego w jednym z Okręgów Konsultacyjnych oraz jeden numer projektu wybrany z projektów ogólnomiejskich;

 2. oddać tylko jeden głos za pomocą jednej z dostępnych form głosowania
  - forma papierowa lub elektroniczna;

 3. wpisać czytelnie, drukowanymi literami imię i nazwisko oraz numer PESEL;

 4. podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

 5. W przypadku oddania głosu wielokrotnie, poprzez dostępne formy do głosowania
  tj.: papierową i elektroniczną, wszystkie oddane głosy zostaną uznane za nieważne.

 6. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 7. Na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wpisano więcej niż dwa numery projektów

 8. Mieszkaniec oddał więcej niż jedną kartę w głosowaniu;

 9. Na karcie nie wpisano imienia, nazwiska, numeru PESEL, lub wpisano je nieczytelnie;

 10. Podano błędny numer PESEL;

 11. Nie złożono podpisu pod oświadczeniem.

§ 3

Wynik głosowania będzie opublikowany na stronie internetowej www.glogow.pl

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Głogowa

Rafael Rokaszewicz

 


 

Zarządzenie  Nr 88/2017

Prezydenta  Miasta  Głogowa

z  dnia 4 maja 2017 roku

 

 

w  sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok

     

            Na  podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zarządzam, co  następuje: 

§ 1

Regulamin konsultacji społecznych określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych
w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

§ 2

Harmonogram konsultacji:

 • 8 maja               -  10 listopada 2017 r.            -  kampania informacyjna,
 • 22 maja  -  30 czerwca 2017 r.                     -  zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,      
 • 22 maja  -  1 września 2017 r.                      -  weryfikacja (ocena formalno-prawnazgłoszonych projektów),
 • 18 września - 22 września 2017 r.                - ogłoszenie bazy projektówdopuszczonych do głosowania oraz przedstawienie projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia,
 • 2 października - 27 października 2017 r.      -  przeprowadzenie konsultacji w formie  głosowania powszechnego
 • do 10 listopada 2017 r.                                 -  ogłoszenie listy wybranych projektów.

§ 3

Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

§ 4

Uczestnictwo w konsultacjach polega na:

1.  Zgłaszaniu projektów do „Bazy Projektów”;

2.  Udziale w głosowaniu nad projektami z „Bazy Projektów”.

§ 5

Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu oraz porządku konsultacji czuwa Zespół Konsultacyjny, zwany dalej Zespołem.

§ 6

Mieszkańcy składają projekty na druku formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik
do Regulaminu.  Druk można pobrać ze strony www.glogow.pl 

§ 7

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpis wnioskodawcy i 30 podpisów poparcia osób uprawnionych do udziału w konsultacjach należy złożyć w dniach od 22 maja do 30 czerwca 2017 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem
  na kopercie „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku jest dzień 30 czerwca 2017 roku  godz. 15.30.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać Okręg Konsultacyjny, w którym ma być realizowane zadanie.

§ 8

Wnioskodawca może w dowolnym momencie wycofać zgłoszony projekt, nie później jednak
niż do dnia 27 października 2017 roku.

§ 9

Bazę Projektów tworzą propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalno-prawnym przez Zespół Konsultacyjny. Baza Projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.glogow.pl  - do 22 września 2017 roku wraz z informacją o projektach odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia.

§ 10

Zespół Konsultacyjny może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie przesyłane jest na adres e-mail wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania może uzupełnić wniosek lub udzielić wyjaśnień, nie później jednak
niż do dnia 1 września 2017 roku.

§ 11

 1. W przypadku zgłoszenia  dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia
  i/lub zbieżnych co do zakresu Zespół ma prawo skontaktować się z wnioskodawcą,
  celem wypracowania projektu wspólnego.
 2. Z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są zadania nie spełniające wymogów w zakresie zasadności (zadanie znajduje się w budżecie gminy lub podobny projekt jest już realizowany na danym osiedlu).

§ 12

Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą  formularza.  Formularz do głosowania będzie zawierał podział na Okręgi Konsultacyjne. Formularz będzie udostępniony na stronie www.glogow.pl  oraz w siedzibie:

 1. Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10,
 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15,
 3. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2  w Głogowie ul. Perseusza 13,
 4. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 3  w Głogowie Plac Mieszka I Nr 11.

§ 13

 1. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów,
  aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Głogowa w poszczególnych grupach projektów.
 2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Konsultacyjny.

§ 14

Wyniki głosowania będą opublikowane na stronie internetowej www.glogow.pl

§ 15

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Prezydent  Miasta  Głogowa

 

Rafael Rokaszewicz

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 88/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 4 maja 2017 r.

Formularz  zgłoszeniowy

projektów do zrealizowania w ramach

Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok

 

Wypełnia komórka organizacyjna

Urzędu Miejskiego w Głogowie

Numer identyfikacyjny zadania: ……………../2017

  

 

Data wpływu do Urzędu Miejskiego: …………………………………......                …………………………………………………

                                                                                                                 podpis osoby rejestrującej

 

Wezwano do uzupełnienia: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                     (TAK/NIE, powód wezwania)

 

 1.      Nazwa zadania

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 2.      Wnioskodawca

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

PESEL    ………………………………………

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt:   e-mail …………………………………………………………  i/lub telefon …………………………………………………….

Składając formularz zgłoszeniowy, wyrażam równocześnie zgodę na:

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2018 r., zgodnie z ustawą z dna 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922); wiem,
że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Głogowie ul. Rynek 10.

2)       ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez jej autorów.       

 

Do formularza należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających wniosek

3.      Rodzaj zgłaszanego zadania (co ma zostać wykonane, proszę postawić znak „x” wskazujący grupę, do której zadanie ma być zaliczone)

1)      Zadanie majątkowe (do kwoty 200.000,-zł brutto)       

2)      Zadanie niemajątkowe (do kwoty 10.000,-zł brutto)    

 

4.      Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę określić miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie. Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, mapki, załączniki graficzne, zdjęcia itp.)

1)      Grupa projektów Nr I                   (I Okręg  Konsultacyjny)

2)      Grupa projektów Nr II                  (II Okręg  Konsultacyjny)

3)      Grupa projektów Nr III                 (III Okręg Konsultacyjny)

4)      Grupa projektów Nr IV                (IV Okręg Konsultacyjny)

5)      Projekty ogólnomiejskie

(granice i obszar Okręgów Konsultacyjnych załączono do niniejszego Formularza)

5.      Opis zadania i uzasadnienie jego realizacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(w przypadku braku miejsca na formularzu, proszę skorzystać z dodatkowej karty, którą należy oznaczyć jako „uzupełnienie do pkt. 5 „formularza zgłoszeniowego”

6.      Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców, grupy społeczne skorzystają
z realizacji zgłoszonego zadania)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7.      Szacowany koszt zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz
ich szacunkowe koszty)

 

Zgodniez § 5 uchwały Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

- wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego nie może przekroczyć kwoty
     200.000,-zł brutto;

- wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty
    10.000,-zł brutto;

 

Składowe części zadania

koszt

 

…………………………………………………………………            …………………………………………………..

…………………………………………………………………            …………………………………………………..

…………………………………………………………………           …………………………………………………..

…………………………………………………………………           …………………………………………………..

…………………………………………………………………           …………………………………………………..

…………………………………………………………………          …………………………………………………..

…………………………………………………………………            …………………………………………………..

…………………………………………………………………           …………………………………………………..

…………………………………………………………………          …………………………………………………..

…………………………………………………………………          …………………………………………………..

…………………………………………………………………            …………………………………………………..

…………………………………………………………………           …………………………………………………..

…………………………………………………………………          …………………………………………………..

…………………………………………………………………            …………………………………………………..

…………………………………………………………………           …………………………………………………..

 

8.      Lista z podpisami co najmniej 30 mieszkańców miasta Głogowa popierających zadanie
(poza autorami projektu) stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. 

Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę, za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

 

9.      Kontakt do autorów wniosku, który byłby publicznie dostępny, w tym dla autorów innych propozycji, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji, ewentualnych uzgodnień itp.

1)      Wyrażam zgodę na udostępnienie podanego poniżej adresu mailowego do ww. celów*


       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis osoby udostępniającej adres mailowy: ……………………………………………………………………………………

 

       2)    Nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego do ww. celów*

*proszę podkreślić wybraną odpowiedź

Uwaga:

 • dane kontaktowe do autorów propozycji zadania, wyłącznie do wiadomości Urzędu Miasta Głogowa, podaje się na odrębnej stronie formularza.
 • Strona z tymi danymi nie będzie udostępniona do publicznej wiadomości.

 

10.  Autorzy propozycji zadania i kontakt do nich (tylko do wiadomości Urzędu Miasta Głogowa)

Imię i nazwisko

(czytelnie)

Kontakt (e-mail, telefon)

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Głogowa*

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 


            *proszę złożyć podpis dla potwierdzenia prawdziwości oświadczenia

11.  Osoba/osoby, spośród autorów propozycji zadania, upoważniona/upoważnione do kontaktu
z Urzędem Miejskim w Głogowie.

 

1)      ……………………………………………………………………….

 

2)      ……………………………………………………………………….

 

3)      ……………………………………………………………………….

 

 

Lista mieszkańców miasta Głogowa,

popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 rok

(poza autorami zgłaszającymi zadanie)

 

Tytuł zadania wskazany w formularzu zgłoszeniowym:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na:

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dna 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922); wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Głogowie ul. Rynek 10.

2)       ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez jej autorów.

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

PESEL

Podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

(proszę podać kolejny numer strony)