Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Regulamin konsultacji społecznych określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

§ 2

Harmonogram konsultacji:

 • 7 maja - 9 listopada 2018 r. - kampania informacyjna,
 • 21 maja - 29 czerwca 2018 r. - zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,
 • 21 maja - 3 września 2018 r. - weryfikacja (ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów),
 • 17 września - 21 września 2018 r. - ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania oraz przedstawienie projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia,
 • 1 października - 26 października 2018 r. - przeprowadzenie konsultacji w formie głosowania powszechnego
 • do 9 listopada 2018 r. - ogłoszenie listy wybranych projektów.

§ 3

Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

§ 4

Uczestnictwo w konsultacjach polega na:

 1. Zgłaszaniu projektów do „Bazy Projektów”;
 2. Udziale w głosowaniu nad projektami z „Bazy Projektów”.

§ 5

Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu oraz porządku konsultacji czuwa Zespół Konsultacyjny, zwany dalej Zespołem.

§ 6

Mieszkańcy składają projekty na druku formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do Regulaminu. Druk można pobrać ze strony www.obywatel.glogow.pl

§ 7

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpis wnioskodawcy i 30 podpisów poparcia osób uprawnionych do udziału w konsultacjach należy złożyć w dniach od 21 maja do 29 czerwca 2018 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku jest dzień 29 czerwca 2018 roku godz. 15.30.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać Okręg Konsultacyjny, w którym ma być realizowane zadanie.

§ 8

Wnioskodawca może w dowolnym momencie wycofać zgłoszony projekt, nie później jednak niż do dnia 26 października 2018 roku.

§ 9

Bazę Projektów tworzą propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnoprawnym przez Zespół Konsultacyjny. Baza Projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl - do 21 września 2018 roku wraz z informacją o projektach odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia.

§ 10

Zespół Konsultacyjny może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie przesyłane jest na adres e-mail wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania może uzupełnić wniosek lub udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż do dnia 3 września 2018 roku.

§ 11

 1. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu, Zespół ma prawo skontaktować się z wnioskodawcą celem wypracowania projektu wspólnego. 2. Z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są zadania nie spełniające wymogów w zakresie zasadności (zadanie znajduje się w budżecie gminy lub podobny projekt jest już realizowany na danym osiedlu). § 12 Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą formularza. Formularz do głosowania będzie zawierał podział na Okręgi Konsultacyjne. Formularz będzie udostępniony na stronie www.obywatel.glogow.pl oraz w siedzibie: 1. Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10,
 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15, 3. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2 w Głogowie ul. Perseusza 13, 4. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 3 w Głogowie Plac Mieszka I Nr 11. 5. Punktu Obsługi Mieszkańca w Galerii Glogovia” – Głogów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.

§ 13

 1. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Głogowa w poszczególnych grupach projektów.
 2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Konsultacyjny.

§ 14

Wyniki głosowania będą opublikowane na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Głogowa

Rafael Rokaszewicz

Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny do spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok, w składzie:
  1) Borecki Kazimierz - Radny Rady Miejskiej w Głogowie,
  2) Borysiewicz Adam - Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  3) Chruszcz Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie,
  4) Długosz Teresa - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  5) Gola-Sienkiewicz Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Głogowie,
  6) Górawski Michał - Stowarzyszenie Forum Obywateli Społecznie Aktywnych „FOSA”,
  7) Kapela Renata - Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Głogowie, 8) Kukła Piotr - Kierownik Działu Planowania i Architektury Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  9) Krechowiec Antoni - Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Głogowie,
  10) Lechowska Anna - Prezes Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie,
  11) Myśków Robert - Naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  12) Poznański Piotr - Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa,
  13) Penza Norbert - Przewodniczący Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie,
  14) Stachak Beata - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  15) Staszak Jolanta - p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  16) Szałachanowicz Elżbieta - p.o. Kierownik Biura ds. Właścicielskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Głogowie,
  17) Śliwińska-Calów Anna- Naczelnik Wydziału Finansów Publicznych Urzędu Miejskiego w Głogowie,

§ 2

 1. Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy:
  1) ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów,
  2) przeprowadzenie głosowania,
  3) ogłoszenie wyników powszechnego głosowania.
 2. Zespół działa w oparciu o Regulamin Konsultacji zatwierdzony Zarządzeniem Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok.

§ 3

Prezydent Miasta Głogowa, w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w składzie Zespołu Konsultacyjnego. W przypadku osób delegowanych, zmiana dokonywana jest na wniosek podmiotów delegujących.

§ 4

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Głogowie i Dyrektorów Miejskich Jednostek Organizacyjnych do udzielania Zespołowi pomocy w realizacji jego zadań.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Głogowa
Rafael Rokaszewicz