OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2017 r.

o sprostowaniu błędów w uchwałach: Rady Gminy Malczyce nr XXXVI/199/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mazurowice oraz Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXIV/339/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z poźn. zm.), należy sprostować następujący błąd:

1) w uchwale Rady Gminy Malczyce nr XXXVI/199/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mazurowice; ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 czerwca 2017 r. pod poz. 2849, w dacie uchwały zamiast: „z dnia 2 czerwca 2017 r.” powinno być: „z dnia 30 maja 2017 r.”.

2) w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXIV/339/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 r, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 kwietnia 2017 r. pod poz. 1997, w § 3 ust. 2 uchwały zamiast: „Ustala się termin trwania konsultacji tj. od 8 maja do 10 listopada 2018 roku”, powinno być: „Ustala się termin konsultacji tj. od 8 maja do 10 listopada 2017 r.”.

Wojewoda Dolnośląski:
P. Hreniak

 


 

UCHWAŁA NR XXXIV/339/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Głogowa w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok.
§ 2. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców miasta opinii, co do zakresu projektów proponowanych do realizacji budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2018 roku oraz ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok, co łącznie określa się jako „Budżet Obywatelski 2018 w Głogowie”.
§ 3. 1. Konsultacje obejmują teren całego miasta Głogowa.
2. Ustala się termin trwania konsultacji tj. od 8 maja do 10 listopada 2018 roku.
§ 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów.
§ 5. 1. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 złotych brutto.
2. Zgłaszany projekt powinien:
1) należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
2) być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środkipubliczne,
3) być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Głogowa,
4) być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego.
3. Z Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie wyłączone są:
1) inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów,
2) zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
3) zadania mające charakter komercyjny,
§ 6. Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie” nie przekroczy kwoty 2.500.000,00 złotych brutto, w tym łączna wartość projektów niemajątkowych nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 złotych brutto.
§ 7. Ustala się granice Okręgów Konsultacyjnych, które zostały określone w załączniku do uchwały.
§ 8. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie” musi być poparta przez grupę co najmniej 30 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Propozycje są zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym, który zostanie określony przez Prezydenta Miasta Głogowa.
§ 9. Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie przez Zespół Konsultacyjny pod względem formalnoprawnym tworzą „Bazę Projektów”.
§ 10. Propozycje ujęte w „Bazie Projektów” dzieli się na cztery grupy projektów dotyczących poszczególnych Okręgów Konsultacyjnych oraz na jedną grupę projektów ogólnomiejskich.
§ 11. Ustala się, że łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie” nie przekroczy kwoty 500.000,00 złotych brutto.
§ 12. W przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie na pozostałe grupy projektów. § 13. Projekty ujęte w „Bazie Projektów” wybierane są następnie przez osoby uprawnione do udziału w konsultacjach w głosowaniu powszechnym.
§ 14. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza oraz
w formie papierowej w siedzibach:
1. Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10,
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15,
3. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2 w Głogowie ul. Perseusza 13,
4. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 3 w Głogowie Plac Mieszka I Nr 11.
§ 15. 1. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w „Bazie projektów” zlokalizowanym w jednym z Okręgów Konsultacyjnych oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.
2. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos za pomocą jednej z dostępnych form głosowania.
§ 16. 1. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Głogowa w poszczególnych grupach projektów.
2. Wynik głosowania będzie opublikowany na stronie internetowej www.glogow.pl .
3. Projekty wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do realizacji ze środków budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie na 2018 rok.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński

 

Pobierz załącznik