UCHWAŁA NR XLVIII/479/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Głogowa w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok.

§ 2. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców miasta opinii, co do zakresu projektów proponowanych do realizacji budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2019 roku oraz ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok, co łącznie określa się jako „Budżet Obywatelski 2019 w Głogowie”.

§ 3. 1. Konsultacje obejmują teren całego miasta Głogowa.
2. Ustala się termin trwania konsultacji tj. od 7 maja do 9 listopada 2018 roku.

§ 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów.

§ 5. 1. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 złotych brutto.
2. Zgłaszany projekt powinien:
1) należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
2) być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
3) być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Głogowa,
4) być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego.
3. Z Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie wyłączone są:
1) zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
2) inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów,
3) zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
4) zadania mające charakter komercyjny.

§ 6. Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie” nie przekroczyć kwoty 2.500.000,00 złotych brutto, w tym łączna wartość projektów niemajątkowych nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 złotych brutto.

§ 7. Ustala się granice Okręgów Konsultacyjnych, które zostały określone w załączniku do uchwały.

§ 8. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie” musi być poparta przez grupę co najmniej 30 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Propozycje są zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym, który zostanie określony przez Prezydenta Miasta Głogowa.

§ 9. Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie przez Zespół Konsultacyjny pod względem formalno-prawnym tworzą „Bazę Projektów”.

§ 10. Propozycje ujęte w „Bazie Projektów” dzieli się na cztery grupy projektów dotyczących poszczególnych Okręgów Konsultacyjnych oraz na jedną grupę projektów ogólnomiejskich.

§ 11. Ustala się, że łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie” nie przekroczy kwoty 500.000,00 złotych brutto.

§ 12. W przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie na pozostałe grupy projektów.

§ 13. Projekty ujęte w „Bazie Projektów” wybierane są następnie przez osoby uprawnione do udziału w konsultacjach w głosowaniu powszechnym.

§ 14. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza oraz w formie papierowej w siedzibach: 1. Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10, 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15, 3. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 2 w Głogowie ul. Perseusza 13, 4. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 3 w Głogowie Plac Mieszka I nr 11, 5. Punkt Obsługi Mieszkańca w „Galerii Glogovia” - Głogów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.

§ 15. 1. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w „Bazie projektów” zlokalizowanym w jednym z Okręgów Konsultacyjnych oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.
2. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos za pomocą jednej z dostępnych form głosowania.

§ 16. 1. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Głogowa w poszczególnych grupach projektów.
2. Wynik głosowania będzie opublikowany na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl .
3. Projekty wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do realizacji ze środków budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie na 2019 rok.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Koliński

Załącznik do uchwały nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r.


Numery i granice okręgów konsultacyjnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok

Nr okręgu konsultacyjnego Granice okręgu
I Armii Krajowej (cała), Asnyka, Boczna, Budowlanych nr: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17A, 17B, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Chopina, Cybisa, Długosza, Gomółki, Grunwaldzka, Kadłubka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kossaka, Kościuszki, Legnicka, Lompy, 10 Maja, Merkurego, Morcinka (cała), Nowa, Obrońców Pokoju nr: 6, 6A, 6B, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 12, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24A, 24B, 24C, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 30B, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 54, 56, Orbitalna (cała), Orzeszkowej, Plac Prymasa Wyszyńskiego, Polna, Połaniecka, Reja, Różana, Samotna, Saturna, Stawna, Szymanowskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Wybickiego, Żeromskiego.
II Aleja Wolności (cała), Balwierska, Bernardyńska, bł. Luigiego Novarese, Bolesława Krzywoustego, Brama Brzostowska, Browarna, Budowlanych nr: 1, 3, 4, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 16A, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 20, 20A, 20B, 20C, Cicha, Daszyńskiego, Długa, Dobra, Działkowa, Dzieci Głogowskich, Elektryczna, Garncarska, Generała Bema, Generała Rozwadowskiego, Generała Sikorskiego, Generała J. Sowińskiego, Głowackiego, Gołębia, Grodzisko, Grodzka, Jedności Robotniczej, Kamienna Droga, Kołłątaja, Komunalna, Kotlarska, Krochmalna, Kutrzeby, Kuźnicza, Kwiatowa, Łąkowa, Łużycka, Magazynowa, 1 Maja, Mała, Matejki, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeżna, Nadodrzańska, Niedziałkowskiego, Norwida, Obozowa, Obrońców Pokoju nr: 1, 1A, 3, 5, 5A, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 9, 11A, 11B, 13, 13A, 13B, 13C, Parafialna, Piaskowa, Piastowska, Piekarska, Piotra Skargi, Plac 1000-lecia (cały), Plac Jana z Głogowa, Plac Kolegiacki, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Solny, Poczdamska, Polska, Południowa, Powstańców, Północna, Przemysłowa, Rynek, Rzeźnicza, Sienkiewicza, Sikorskiego (cała), Skłodowskiej, Skwer Zygmunta Starego, Słodowa, Słowackiego, Słowiańska (cała), Smolna, Spichrzowa, Spokojna, Spółdzielcza, Staromiejska, Starowałowa, Staszica, Strefowa, Strumykowa, Strzelecka, Sybiraków, Szewska, Szkolna, Śniadeckich, Św. Mikołaja, Świętojańska, Topolowa, Towarowa, Wały Bolesława Chrobrego, Wierzbowa, Wsie: Biechów, Wróblin Głogowski, Zamkowa, Złota, Żukowicka.
III Akacjowa, Bolesława Wysokiego, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, Budziszyńska, Cukrownicza, Cyprysowa, Dobrawy, Dolna, Dziadoszan, Ester Golan, Folwarczna, Galla Anonima, Gen. Fieldorfa „Nila”, Gen. Komorowskiego „Bora”, Gen. Okulickiego „Niedźwiadka”, Gen. Roweckiego „Grota”, Gen. Geodezyjna, Gimnastyczna, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V Żelaznego, Herbowa, Jagiellońska, Jana Karskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Karmelkowa, Kaspra Eliana, Kasztelańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Konrada I, Końcowa, Kościelna, Kowalska, Krawiecka, Królewska, Królowej Jadwigi, Krótka, Książąt Oleśnickich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Leszka Białego, Letnia, Listopadowa, Lotników, Łukowa, Małgorzaty Cylejskiej, Marcowa, Mechaniczna, Miodowa, Mleczarska, Morelowa, Na Uroczysku, Nankera, Narciarska, Narutowicza, Olimpijska, Orzechowa, Osadników, Paderewskiego, Piasta Kołodzieja, Plac Św. Faustyny Kowalskiej, Plac Mieszka I, Pogodna, Portowa, Probusa, Prusa, Przemysława Głogowskiego, Pułkownika Witolda Pileckiego, Rudnowska, Rycerska, Rzemieślnicza, Salomei, Słoneczna, Spadochroniarzy, Spadzista, Sportowa, Stara, Stoczniowa, Styczniowa, Szczyglicka, Ślusarska, Świętej Jadwigi Śląskiej, Świętosławy, Tenisowa, Ułanów Polskich, Wawelska, Wincentego Pola, Wiosenna, Wioślarska, Wiśniowa, Wita Stwosza, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, Zielona, Ziemowita, Złota Podkowa, Żarkowska, Żeglarska, Żwirki i Wigury. 
IV Andromedy, Brzeska, Bukowa, Dębowa, Galileusza, Generała Andersa, Generała Maczka, Generała Skalskiego, Generała Urbanowicza, Grodzieńska, Gwiaździsta, Herkulesa, Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Keplera, Kosmonautów Polskich od nr 1 do nr 127A, Krzemieniecka, Lipowa, Lwowska, Łucka, Malinowa, Neptuna, Nowogródzka, Ogrodowa, Okrężna, Oriona, Paulinów, Perseusza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plutona, Samborska, Stanisławowska, Świerkowa, Tarnopolska, Wileńska.