Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego
Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok z przyjęcia wyników głosowania.

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 84/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020 (lista obecności załączona
do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 10 522 osób, w tym:

8675 osoby oddały ważny głos,

1828 osoby, których głosy anulowano,

19 – liczba kart, na których nie podano numeru PESEL.

 

W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie:
12 545 głosów.

 

Ważnych głosów oddano 10 360 w tym:

9046 przez internet,

1314 w formie papierowej.

 

Głosy nieważne: 2185, w tym:

1065 oddane przez internet,

1120 oddane w formie papierowej.

 

Głosy unieważniono z uwagi na:

oddane przez osoby nieuprawnione

952

oddano głos na projekty z tej samej grupy (2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV)

58

jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy

6

osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej

336

głosy unieważnione z powodu podania na karcie do głosowania dwóch zadań z okręgu III i IV

789

głosy unieważnione z powodu błędnie wpisanego numeru PESEL

44

 

Głosowanie papierowe:

z urn wyjętych zostało 2378 kart do głosowania, z których odrzucono
7 (puste karty do głosowania).

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Głogów konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2020 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 12);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 13).

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Przeszkodowy tor "OCR" dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 400.000,00 zł.

 

II Okręg Konsultacyjny:

Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60 m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- miejsca parkingowe, zabawka linowa pająk, dodatkowe chodniki, szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu - 3 kamery, uzupełnienie zabawek wraz z ogrodzeniem na placu zabaw – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie – oszacowano na kwotę 85.000,00 zł

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 485.000,00 zł.

III Okręg Konsultacyjny:

Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17
w Głogowie, wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 400.000,00 zł.

 

IV Okręg Konsultacyjny:

Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na terenie PP 20 – oszacowano na kwotę 190.000,00 zł.

Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków
w Głogowie
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 390.000,00 zł.

 

V Okręg ogólnomiejski:

Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków gatunku jerzyk pospolity – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Montaż infokiosku - multimedialnego przewodnika przybliżającego sylwetki upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz historii i zabytków Głogowa, usytuowanego przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego – oszacowano na kwotę 100.000,00 zł.

Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie wraz
z ewentualną iluminacją frontu kościoła – oszacowano na kwotę 197.000,00 zł.

Profilaktyczne badania USG dla dzieci - AKCJA STOP NOWOTWOROM – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Organizacja dwóch warsztatów: „Jak radzić sobie z emocjami i zachowaniem dziecka niepełnosprawnego w codziennym funkcjonowaniu rodziny” oraz „Pomaganie meczy”, skierowanych do rodziców i osób pracujących w obszarze pomagania – oszacowano na kwotę 9.600,00 zł.

Warsztaty muzyczno ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Głogowa – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 346.600,00 zł.

 

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wynoszą łącznie 2.021.600,00 zł.

 

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 15.000,00 zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wysokości: 463.400,00 zł została rozdysponowana na następujące zadania:

Oświetlenie cmentarza przy ul. Legnickiej w Głogowie (I Okręg Konsultacyjny)
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 100.000,00 zł.

Budowa parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD ,,Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej (III Okręg Konsultacyjny) – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 100.000,00 zł.

Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza (IV Okręg Konsultacyjny)
– oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 110.000,00 zł.

Budowa ścieżki sensorycznej (V Okręg Ogólnomiejski) – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 153.400,00 zł.