39(nr zgłoszenia 42) Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na terenie PP 20.

Opis zadania i uzasadnienie jego realizacji

Założenie proponowanego przedsięwzięcia, polega na wybudowaniu zintegrowanego obiektu, którego interdyscyplinarność funkcji jakie stwarza, przełoży się na wykorzystanie potencjału dzieci w zakresie rozwoju psychoruchowego. Zadanie polegać będzie na budowie strefy sportowo - rekreacyjnej z funkcją edukacyjną, w skład której wchodzić będą m.in.:
1. Boisko stacjonarne dostosowane do różnych form aktywności ruchowej, w tym piłka nożna, koszykówka, inne ograniczone jedynie wyobraźnią gry.
2. Elementy infrastruktury placów zabaw tj. zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa itp.
3. Murawę stanowić będzie nawierzchnia poliuretanowa, która daje możliwość zorganizowania w ramach boiska poziomego placu zabaw, w postaci namalowanych na niej grafik edukacyjnych i plansz do zabawy - przykładowo Gra w klasy. Strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, wyposażona będzie w siatki zabezpieczające oraz inne elementy warunkujące bezpieczne korzystanie z obiektu, co nie jest bez znaczenia z uwagi na grupę wiekową beneficjentów projektu.
Ponadto należy zwrócić uwagę na to, iż lokalizacja obiektu na terenie placówki opiekuńczo - wychowawczej przyniesie synergistyczne korzyści, m.in w postaci maksymalnego wykorzystania możliwości "strefy", która nie powinna świecić pustkami. Istotna jest również bliskość Szkoły Podstawowej nr 12. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym mogłyby w ramach lekcji wychowania fizycznego wykorzystywać dostosowany do ich wieku obiekt. Jest to możliwe, a nawet pożądane i mogłoby mieć miejsce w ramach współpracy pomiędzy placówkami szkolno - wychowawczo - opiekuńczymi.
Kolejna kwestia, która w naszej ocenie nie jest bez znaczenia jest fakt, iż nie mamy do czynienia z kolejnym placem zabaw, a pełnoprawnym obiektem sportowym. Zaznaczam, iż w Głogowie nie ma tego typu infrastruktury, która byłaby dostosowana do określonej grupy wiekowej.
Wstęp na strefę sportowo - rekreacyjną z funkcją edukacyjną będzie ogólnodostępny. Nadmieniam również, iż lokalizacja strefy sportowo - rekreacyjnej z funkcją edukacyjną (przedstawiona w załączniku nr 1 do wniosku), uwzględnia brak podziemnej infrastruktury technicznej w miejscu planowanej budowy obiektu, co eliminuje wydatki związane z usunięciem kolizji i przekłada się na mniejszy koszt ogólny przedsięwzięcia. Likwidacji podlegać będzie jedynie
skarpa, co samo w sobie nie będzie generować znacznych nakładów finansowych.
Charakter i ogólny pogląd proponowanego do realizacji obiektu, przedstawia grafika stanowiąca załącznik nr 2 do wniosku.

Beneficjenci zadania:
Głównymi beneficjentami zadania będą dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodzice i opiekunowie. Instytucjonalnie będą to również szkoły i przedszkola. Ważną grupą wśród beneficjentów będą dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową uczęszczające zarówno do Przedszkola Publicznego nr 20 w Głogowie jak i Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie. Wiadomy, jest, że zajęcia sportowe mają bardzo duży wpływ na wszechstronny rozwój dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych mają dodatkowo funkcje rehabilitacyjną. Ponadto zabawy integrowania dzieci pełnosprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Jedno jest pewne, - wszelkie formy aktywności ruchowej w życiu dziecka niepełnosprawnego są bardzo istotne, gdyż pozwalają jemu na "otwarcie się na świat".

Pobierz skan oryginalnego projektu w formacie PDF.
Okręg konsultacyjny nr IV
Majątkowy
190 000,00

Oddaj głos na ten projekt:

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Głogowa, a podane dane są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim wGłogowie jest: Prezydent Miasta Głogowa z siedz. Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65401.
 2. Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Głogowie, a także przysługujących Pani/u uprawnień, może się Pan/i skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głogowie za pomocą adresu e-mail: iod@glogow.um.gov.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.
 4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być:
  • a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
  • b) upoważnieni w tym zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz podmioty, które przetwarzają Pani/a dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  • c) członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2020 rok, powołani Zarządzeniem Nr 84/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 r.
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00), jeśli Pani/a zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m.in. dane osobowe nie będą profilowane.