Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 4.270 osób, w tym:

3.997 osoby oddały ważny głos,

273 osoby, których głosy anulowano.


W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 5.311 głosów, w tym:

4.291 - elektronicznie,

1.020 - w formie papierowej.


Ważnych głosów oddano 4.966 w tym:

4.039 przez internet,

927 w formie papierowej.


Głosy nieważne - 345, w tym:

252 oddane przez internet,

93 oddane w formie papierowej.

Głosy unieważniono z uwagi na:

oddane prze osoby nieuprawnione - 279,

oddano głos na projekty z tej samej grupy - 4,

(2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV)

jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy - 3,

osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej - 59.


Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 929 kart do głosowania, z których odrzucono 29, z powodu:

nie wskazano numeru projektu – 25,

nie podpisano karty - 2,

brak numeru PESEL - 2.

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

IV okręg – zgłoszone zostało jedno zadanie, oszacowane na wartość 100.000,- zł.

Różnica wynikająca z przydzielonych środków (500.000,-zł) wynosi 400.000,-zł.

Kwota ta została rozdysponowana na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego,
stąd na każdy z wymienionych okręgów przypada dodatkowo po 100.000,- zł.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy
ul. Obrońców Pokoju 30 A-B – oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci uczęszczają do szkoły - oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych - oszacowany na kwotę 200.000,- zł

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


II Okręg Konsultacyjny:

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa
w Głogowie
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią
na świeżym powietrzu”
(teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza) – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza - z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni - oszacowany
na kwotę
200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


III Okręg Konsultacyjny:

Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 – oszacowany na kwotę 123.500,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 523.500,- zł.

 

 

IV Okręg Konsultacyjny:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9 – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 100.000,- zł.


V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego - oszacowany na kwotę 110.000,- zł.

Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa
- oszacowany na kwotę 9.500,- zł.

Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa) – oszacowany na kwotę 160.000,- zł.

Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - oszacowany na kwotę 10.000,- zł

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

ER English (Emergency English) - oszacowany na kwotę 10.000,- zł.


Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 599.500,- złotych.Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wynoszą łącznie 2. 423.000,- zł.

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 77.000,- zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

 

 

Głogów, dnia 7 listopada 2018 roku