Protokół
z posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego
ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok

 

Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego odbyło się w dniach 20 sierpnia oraz 3 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego.

W trakcie posiedzenia dokonano oceny formalno-prawnej projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów w 2019 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa Piotr Poznański przypomniał, iż jest to piąta edycja budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 mieszkańcy miasta zgłosili 37 projektów.

Poniżej przedstawiono wynik oceny formalno – prawnej zadań, i tak:

PROJEKTY PRZYJĘTE

PROJEKTY ODRZUCONE

1. Montaż wiaty przystankowej wyposażonej w oświetlenie led oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego II (1)

(dz. 526/2 i 521 obręb IX „Żarków”)- własność GMG. Określona wartość zadania: 120.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

1. Budowa ogrodzenia betonowego od ulicy Spadzistej w ROD „WISIENKA” z zachowaniem żywopłotu. (4) (dz. 515, 881 i 883 obręb VI „Hutnik” - droga powiatowa.

Użytkow. wieczyste: Polski Związek Działkowców – nie może być finansowany z budżetu Gminy. Projekt nie jest ogólnodostępny, jest skierowany do określonej grupy odbiorców.

Niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego GMG.

Zobacz skan zgłoszenia

2. Zagospodarowanie podwórka w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci wraz z terenem zieleni dla mieszkańców przy ul. Aleja Wolności 12-14 (2)

(dz. 223/2 obręb II „Matejki”) – własność GMG.

Wskazana przez wnioskodawcę kwota
(200.000,-zł) jest zaniżona. Wg szacunku Urzędu Miasta koszty zadania będą wyższe, stąd też przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 5 w Głogowie (15) (dz. 206 obręb VI „Hutnik”) własność GMG – trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 5.

Przedszkole Publiczne Nr 5 jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Głogów

Zobacz skan zgłoszenia

3. III etap remontu drogi wewnętrznej
dojazdowej od strony podwórza wzdłuż
budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych(3)

(dz. 417/3, 417/4, 417/5, 417/6 obręb V „Kościuszki”) – własność GMG.

Wskazana przez wnioskodawcę kwota 200.000,- jest zaniżona. Wg szacunku Urzędu Miasta koszty zadania będą wyższe, stąd też przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

3. Modernizacja zjazdu dla wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów oraz zwężenie chodnika dla pieszych celem
zwiększenia ilości miejsc parkingowych
w centrum miasta - otwarcie śródmieścia
dla handlu oraz parking dla mieszkańców (17)

(dz. 207 obręb II „Matejki”) – własność Powiat
Głogowski. Wskazane we wniosku koszty inwestycji (188.000,-zł) są niedoszacowane;
według wstępnego szacunku Urzędu Miasta wykonanie zadania jest możliwe w kwocie
do ok. 500.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

4. Parking przy ul. Nowej wraz z jednym miejscem dla niepełnosprawnych (5)

(dz. 345 obręb V „Kościuszki”) – własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę kwota
198.532,- zł. Przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 200.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

5. Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego na miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju 13 - 13c (6) (dz. 227/7 obręb VI „Hutnik”) – własność GMG.

Wskazana przez wnioskodawcę kwota
200.000,- zł. Przyjmuje się wykonanie zadania
do kwoty 200.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

6. Wykonanie i montaż czterech figurek dzieci na Starym Mieście w Głogowie (7)

Wskazana przez wnioskodawcę kwota: 100 tys.
jest zaniżona. Wg szacunku Urzędu Miasta
koszty realizacji będą wyższe, stąd też
przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty
140.000,-zł. Ścisła strefa ochrony
konserwatorskiej - projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zobacz skan zgłoszenia

 

7. Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana (8) (dz. 103/2 obręb VII „Stare Miasto”) – własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę kwota: 100.000,-zł.

Ścisła strefa ochrony konserwatorskiej - projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zobacz skan zgłoszenia

 

8. II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza - 3 sztuki boksów śmietnikowych wraz z miejscem na "gabaryty" z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni (9) - (dz. 307 obręb II „Matejki”) – własność GMG.

Wskazana przez wnioskodawcę kwota to
200.000,- zł. Przyjmuje się wykonanie zadania
do kwoty 200.000,- zł z wyłączeniem boksów śmietnikowych.

Zobacz skan zgłoszenia

 

9. Wymiana oraz montaż nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi 9 - 23 oraz Plac Mieszka 2 – 20 (10) (dz. 601, 604, 615/3, 615/4, 615/5 obręb IX Żarków”) – własn. GMG.

Wskazana przez wnioskodawcę kwota
180.000,-zł jest zaniżona, stąd też przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 200.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

10. Budowa kolumny przedstawiającej pięć
najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element
skweru Podziemia Niepodległościowego (11)

(dz.122 obręb „Stare Miasto”). Wskazana przez
wnioskodawcę kwota: 110.000,-zł.

Ścisła strefa ochrony konserwatorskiej -
projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

Zobacz skan zgłoszenia

 

11. Rewitalizacja podwórka w kwartale:Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie (12) (dz. 31/5, 31/8 obręb VII „Stare Miasto”).
Wskazana przez wnioskodawcę kwota:
200.000,- zł. Przyjmuje się wykonanie zadania
do kwoty 200.000,-zł.

Ścisła strefa ochrony konserwatorskiej -
projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

Zobacz skan zgłoszenia

 

12. Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci
uczęszczają do szkoły (13)

(dz.326 obręb V „Kościuszki”). Droga
powiatowa w zarządzie GMG.

Wskazana przez wnioskodawcę kwota
135.300,- zł jest zaniżona, stąd też przyjmuje
się wykonanie zadania do kwoty 200.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

13. Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 (14)

(dz. 504 obręb IX „Żarków”) – własność GMG.

Wnioskodawca wskazał kwotę: 123.500,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

14. Montaż na placach zabaw przy ulicach:
1) Głowackiego - dz.ewid. Nr 191 obr.Chrobry
2) Mickiewicza - dz. ewid. 307 obr. II „Matejki”

3) Fosa Miejska - dz. ewid. Nr 118 obręb VII "Stare Miasto"

4) Marina – dz. ewid. 9/4 obręb III Wyspa „Katedralna”

- czterech sztuk huśtawek dla dzieci poruszających się na wózkach dla osób
niepełnosprawnych (16)
Wartość zadania wskazana we wniosku: 180.000,-zł.

Zadanie zaopiniowano pozytywnie, z wyjątkiem poz. 4 tj. terenu Mariny, której administratorem jest jednostka organizacyjna GMG – Głogowskie Obiekty Usługowe.

Teren Starego Miasta objęty jest ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej - wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zobacz skan zgłoszenia

 

 

15. Montaż oświetlenia przy ulicy Juliusza Słowackiego od nr 15 do drogi ul. Elektrycznej (18) (dz. 87/19 obręb I „Nadodrze”) – własność GMG. Wskazane we wniosku koszty inwestycji (197.460,23 zł) są niedoszacowane; według wstępnego szacunku Urzędu Miasta wykonanie zadania jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą, przyjmuje się do realizacji zadanie w zakresie: zaprojektowania i budowy oświetlenia do kwoty 100.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

16. Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki w zakresie wymiany nawierzchni oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw o obiekty małej architektury na terenie zielonym w granicach działki nr 508 obręb IX "Żarków" (19) - własność GMG. Wskazany przez wnioskodawcę koszt zadania (163.459,48 zł) jest niedoszacowany. Proponuje się wykonanie zadania w zakresie budowy boiska do gry
w koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową do kwoty 200.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

17. Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej
w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
(20). Wartość zadania określono
na kwotę 10.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

18. Spotkania laktacyjne (21) Wartość zadania określono
na kwotę 6.450,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

19. Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 (22) – obręb IX „Żarków” – własność GMG. Wskazany przez wnioskodawcę koszt zadania (160.000,-zł) jest niedoszacowany. Przyjmuje się wykonanie do kwoty 200.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

20. Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie (23) – (dz. 25 obręb VII „Stare Miasto”) – własność GMG. Wskazane we wniosku koszty inwestycji (154.557,-zł) są niedoszacowane;
stąd też przyjmuje się wykonanie zadania
do kwoty 200.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

21. Rok z ekspertami w Głogowskim Klubie Mikrobiznesu - roczny cykl warsztatów z ekspertami dla wszystkich lokalnych przedsiębiorców (24) – wartość zadania określono na kwotę 10.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

22. Modernizacja przejścia dla pieszych łączącego alejkę przy strumyku biegnącym w parku przy ulicy Budowlanych a ulicą Niedziałkowskiego, na wysokości sklepu Społem (25) (dz. 145/1 obręb VI „Hutnik”) – własność GMG. Wskazane we wniosku koszty
inwestycji (113.310,-zł) są niedoszacowane;
stąd też przyjmuje się wykonanie zadania
do kwoty 200.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

23. Przegląd kabaretów (26) – Wskazany koszt zadania 9.950,-zł. Zadanie przyjmuje się do realizacji za wyjątkiem pozycji dot. „honorarium dla członków komisji oceniającej”.

Zobacz skan zgłoszenia

 

24. XV Głogowskie Dni Turystyki (27) Wartość zadania oszacowano na kwotę 10.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

25. Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami (28) (dz. 20/6 obręb II „Matejki”) – własność GMG. Zadanie przyjmuje się do realizacji do kwoty 200.000,- zł (zgodnie z kwotą określoną przez wnioskodawcę).

Zobacz skan zgłoszenia

 

26. II etap remontu podwórza wzdłuż budynków przy Al. Wolności 71-83, ul. Matejki 9-15, ul. Przemysłowej 31-33 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12-15 w zakresie budowy chodników, drogi wewnętrznej, nowych miejsc parkingowych, oświetlenia, nasadzenia krzewów oraz drzewek ozdobnych (29) - (dz.108/2 obręb II „Matejki”) – własność GMG. Zadanie przyjmuje się do realizacji do kwoty 200.000,- zł (zgodnie z kwotą określoną przez wnioskodawcę).

Zobacz skan zgłoszenia

 

27. Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa) (30). Wskazany we wniosku koszt inwestycji (160.000,-zł). Zadanie przyjęte pod warunkiem, iż strzelnica będzie funkcjonowała na terenie miasta Głogowa, będzie ogólnodostępna oraz nie będzie miała charakteru komercyjnego.

Zobacz skan zgłoszenia

 

28. ER English (Emergency English) (31) – wartość zadania oszacowano na 10.000,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

29. Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9 (32) – (dz. 12 obręb XVIII „Kopernik”) własność GMG. Wskazane we wniosku koszty inwestycji (91.500,-zł)
są niedoszacowane; stąd też przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 100.000,-zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

30. Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa (33)
– oszacowana wartość zadania – 9.500,- zł.

Zobacz skan zgłoszenia

 

31. Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - miedzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu (34) – (dz. 211/5 obręb VI „Hutnik”) własność GMG. Zadanie przyjmuje się do realizacji do kwoty 200.000,- zł (zgodnie z kwotą określoną przez wnioskodawcę).

Zobacz skan zgłoszenia

 

32. Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku ul. Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu pod miejsca postojowe (35) (dz.444/3 obręb V „Kościuszki”) własność GMG. Zadanie przyjmuje się do realizacji do kwoty 200.000,- zł (zgodnie z kwotą określoną przez wnioskodawcę).

Zobacz skan zgłoszenia

 

33. Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy ul. Obrońców Pokoju 30A-B (36) (dz.470/1 obręb V „Kościuszki”) własność GMG. Zadanie przyjmuje się do realizacji do kwoty 200.000,- zł (zgodnie z oszacowaniem wnioskodawcy).

Zobacz skan zgłoszenia

 

34.Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości (37) (dz. 688 i 476/6 obręb IX „Żarków”) własność GMG. Zadanie przyjmuje się do realizacji do kwoty 200.000,- zł (zgodnie z kwotą określoną przez wnioskodawcę).

Zobacz skan zgłoszenia

 

 

Głogów, 18 września 2018r.