Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 93/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2017 r. (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wynik głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 6.193 osób, w tym:

5.683 - liczba osób, które oddały ważny głos,

510 - liczba osób, których głosy anulowano.

 

W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 9.287 głosów, w tym:

6.853 - elektronicznie,

2.434 - papierowo.

 

Ogółem, ważnych głosów oddano 8.434 w tym:

6.231 w wersji elektronicznej,

2.203 w wersji papierowej.

 

Głosy nieważne - 853, w tym:

622 oddanych w formie elektronicznej;

231 oddanych w formie papierowej.

Przyczyny unieważnienia głosów:

błędnie wpisany PESEL - 12

głos oddany przez osoby nieuprawnione - 577

z powodu oddania głosu na projekty z tej samej grupy

(2x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV) - 6

oddanie przez daną osobę więcej niż dwóch głosów - 24

osoba głosowała w formie papierowej i elektronicznej - 234

 

 

 

Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 1.490 kart do głosowania,
w tym
53 – odrzucono, z których:

- 33 były puste

- 20 było błędnie wypełnionych (nie zostały podpisane -1, nie oddano głosu
na żaden projekt – 19).

Łącznie przyjętych zostało 1.437 kart.

 

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

w IV okręgu konsultacyjnym nie został poddany pod głosowanie żaden projekt, stąd też środki przeznaczone na ten okręg w wys. 500.000,- zł rozdysponowano proporcjonalnie na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego tj. każdemu
z tych okręgów przydzielono po 125.000,-zł.

tak więc, łączna kwota przyjęta na okręgi: I II, III i okręg ogólnomiejski wynosi
po 625.000,- zł, na którą to składają się:

- 500.000,-zł tj. kwota przypadająca na okręg,

- 125.000,-zł - środki uwolnione z IV okręgu konsultacyjnego.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 realizować następujące zadania:

 

I Okręg Konsultacyjny:

Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30a-b - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych – oszacowany na kwotę 200.000,-

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych: 600.000,- zł.

Tak więc, w I okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 25.000,- zł.

 

II Okręg Konsultacyjny:

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

I etap zagospodarowania placu pomiędzy ulicami: Sikorskiego - Matejki- Mickiewicza - Przemysłowa, polegające na wybudowaniu siłowni na powietrzu wraz
z odnową górki rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu zabaw lampą solarną
na działkach nr 306 i 307
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka nr 86 – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu stanowi kwotę 600.000,- zł.

W II okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 25.000,- zł.

 

III Okręg Konsultacyjny:

Nowe wiaty przystankowe w kształcie bramek piłkarskich – wymiana 3 wiat przy
ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie pływalni Chrobrego Głogów)
- oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Uzupełnienie zagospodarowania terenu zielonego przy mieszkaniach chronionych
i treningowych przy ulicy Rudnowskiej 54A
– oszacowany na kwotę 80.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb IX „Żarków” Miasto Głogów - oszacowany na kwotę 150.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu stanowi kwotę 530.000,- zł.

W związku z tym, w III okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 95.000,- zł.

 

 

 

 

 

V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach. Popiersia przedstawiają:

Jan Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch", Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław Kasznica - oszacowany
na kwotę
150.000,- zł.

Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego, XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych -oszacowany na kwotę 60.000,- zł

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 625.000,- zł, natomiast wartość projektów przyjętych w głosowaniu daje kwotę 510.000,- zł.

W związku z tym, w ogólnomiejskim okręgu konsultacyjnym pozostaje rezerwa w wysokości 115.000,- zł.

 

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, łącznie z wszystkich okręgów wynoszą
2.240.000,- zł,
tak więc do wykorzystania pozostała kwota
260.000,-zł.

W związku z powyższym, Zespół Konsultacyjny dokonał analizy wyników głosowania
w odniesieniu do zadań, które usytuowały się w dalszej kolejności, a nie zostały przyjęte
do realizacji (wskazane w poniższej tabeli).

 

L.p.

Nazwa zadania

Liczba głosów

Wartość zadania

1

I okręg: Bezpieczne przejścia dla pieszych –punktowe
oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki”

73

160.000,-zł

 

2

II okręg: „Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego na miejsca postojowe przy ulicy Obrońców Pokoju 13c”

 

63

 

200.000,-zł

 

3

III okręg: Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta Kołodzieja po stronie miejsc postojowych oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery - działka nr 504 obręb IX Żarków”

 

189

 

200.000,-zł

4

ogólnomiejski: „Wybieg dla psów”

381

200.000,-zł

 

W wyniku analizy Zespół podjął decyzję aby do realizacji w 2018 roku przyjąć projekt, który w dalszej kolejności w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów tj. 381. Projektem tym jest „wybieg dla psów” z okręgu ogólnomiejskiego (poz. 4), wartość projektu została oszacowana na 200.000,-zł.

 

Ostatecznie, z łącznej kwoty (2.500.000,-) przyjętej do budżetu obywatelskiego
na 2018 rok, do rozdysponowania pozostały środki w wys. 60.000,- zł.

Wartość projektów, które w głosowaniu uplasowały się w dalszej kolejności, znacznie przekracza tę kwotę, stąd też Zespół Konsultacyjny zdecydował, aby stanowiła ona rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2018 rok (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

Głogów, dnia 8 listopada 2017 roku

 

  Wyniki konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
Załącznik do protokołu z dnia 8 listopada 2017 r.
L.p. Numer Nazwa zadania Wartość szacunkowa projektu Głosy oddane w formie:
papierowej elektronicznej łącznie
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 1
1 19 Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80 200 000,00 13 204 217
2 17 Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Obrońców Pokoju 30a-b 200 000,00 92 103 195
3 2 II etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych
200 000,00 1 76 77
4 25 Bezpieczne przejścia dla pieszych –punktowe oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki - Skrzyżowania: 1. Kościuszki/Herberta/Długosza;
2. Morcinka/Gomółki; 3. Morcinka/Długosza; 4. Chopina/Gomółki;
160 000,00 7 66 73
    okręg konsultacyjny nr 1 - ogółem 760 000,00 113 449 562
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 2
5 16 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g 200 000,00 4 135 139
6 10 I etap zagospodarowania placu pomiędzy ulicami: Sikorskiego – Matejki - Mickiewicza - Przemysłowa, polegające na wybudowaniu siłowni na powietrzu wraz z odnową górki rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu zabaw lampą solarną na działkach nr 306 i 307 200 000,00 50 86 136
7 18 Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C/ działka nr 86 200 000,00 2 67 69
8 15 Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego
na miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju 13c
200 000,00 19 44 63
9 28 Bezpieczne przejścia dla pieszych – punktowe oświetlenia LED na Osiedlu Śródmieście Dotyczy przejść:
1) Plac Jana z Głogowa/Gołębia; 2) Plac Jana z Głogowa/Łużycka;
3) Spółdzielcza/1-go Maja; 4) 1-go Maja/Plac 1000 – Lecia;
5) Jedności Robotniczej/Spółdzielcza/Łużycka - 2 przejścia.
200 000,00 5 56 61
10 21 Montaż oświetlenia ul. Juliusza Słowackiego nr 15 do drogi ulicy Elektrycznej 60 000,00 0 53 53
    okręg konsultacyjny nr 2 - ogółem 1 060 000,00 80 441 521
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 3
11 8 Nowe wiaty przystankowe w kształcie bramek piłkarskich – wymiana
3 wiat przy ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie pływalni Chrobrego Głogów)
100 000,00 160 943 1103
12 5 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów 200 000,00 523 133 656
13 12 Uzupełnienie zagospodarowania terenu zielonego przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ulicy Rudnowskiej 54A 80 000,00 0 341 341
14 3 Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb IX Żarków Miasto Głogów 150 000,00 150 41 191
15 20 Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta Kołodzieja po stronie miejsc postojowych oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery - działka nr 504 obręb IX Żarków 200 000,00 134 55 189
16 26 Utwardzenie terenu zielonego przy ul. Rzemieślniczej w celu utworzenia miejsc parkingowych 200 000,00 15 162 177
17 7 Zainstalowanie oświetlenia na całej ulicy Starej od ul. Rudnowskiej
do ul. Końcowej – do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej
200 000,00 46 53 99
18 14 Zakup i montaż zadaszonej wiaty przystankowej przy ulicy Henryka Głogowskiego - skrzyżowanie z ul. Mechaniczną 20 000,00 8 31 39
    okręg konsultacyjny nr 3 - ogółem 1 150 000,00 1 036 1 759 2 795
    Projekty ogólnomiejskie
19 9 Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach. Popiersia przedstawiają: Jan Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch", Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław Kasznica 150 000,00 121 1090 1211
20 27 Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie 200 000,00 411 536 947
21 6 Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego, XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa 100 000,00 298 472 770
22 13 Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych 60 000,00 15 421 436
23 1 Wybieg dla psów 200 000,00 15 366 381
24 11 Poznajemy Kotlinę Kłodzką – wycieczka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 10 000,00 1 331 332
25 24 Plac zabaw fosa - udostępnienie dla dzieci niepełnosprawnych i uzupełnienie zabawek 96 628,00 89 184 273
26 23 Gra o biznes 10 000,00 1 69 70
27 4 Spotkania laktacyjne / Grupa wsparcia Laktacyjnego 9 450,00 13 52 65
28 22 Fotostopem przez świat 10 000,00 4 47 51
29 29 Logo i herb Głogowa - iluminacje na budynku Ratusza 25 000,00 6 14 20
    ogólnomiejski okręg konsultacyjny - ogółem 871 078,00 974 3 582 4 556
    Suma głosów: 2 203 6 231 8 434