Protokół 

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok

 

Spotkanie odbyło się w dniach 10 i 22 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego.  Celem spotkania była ocena formalno-prawna projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 93/2017  Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2017 r.  (listy obecności załączone do protokołu).

10 sierpnia br. na wstępie spotkania z-ca Prezydenta Miasta Głogowa Piotr Poznański – wspomniał, iż jest to czwarta edycja budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów.  
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wpłynęły 52 projekty. 

W toku dalszych czynności, członkowie Zespołu Konsultacyjnego rozpoczęli ocenę formalno – prawną zgłoszonych zadań, i tak:

PROJEKTY PRZYJĘTE

PROJEKTY ODRZUCONE

1.Wybieg dla psów  (1, 33 i 40) (dz. 8/11 obr. VI
   „Hutnik” własność GMG –  teren parku
   leśnego).   Zgłoszone zostały 3 projekty
   o podobnym zakresie. Po uzgodnieniu
   z wnioskodawcami, przyjęty został jeden
   wspólny projekt.

   Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty
   zadania to kwota ok. 200.000,-zł.

1.Remont i dostosowanie obiektu dawnej
   restauracji „NEPTUN” przy ulicy Piotra Skargi
   31A do funkcji całorocznej strzelnicy
   sportowej(3) (dz.163/2 obr. VII „Stare
   Miasto” własność GMG – wskazana przez
   wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie 1,2 mln do 1,8 mln zł.

 

2. II etap remontu drogi wewnętrznej
  dojazdowej od strony podwórza wzdłuż
  budynków przy ul. Długosza 9-17
  i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi
  chodnikami oraz z wykonaniem nowych
  miejsc parkingowych (2) (dz. 417/5 obręb
  „Kościuszki”) – własność GMG. Wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, kwota wskazana
  przez wnioskodawcę (200.000,-zł) jest znacznie
  zaniżona. Szacowana przez UM wartość
  zadania to ok. 370.000,- zł.  Po uzgodnieniu
  z wnioskodawcą, do realizacji przyjęto 
  zmniejszony zakres zadania, w tym  teren
  podwórza wzdłuż ul. Połanieckiej – wartość
  zadania określono do kwoty 200.000,-zł.

 

2.Uzbrojenie działki nr geod. 77/2 o pow.
  1.6498 m2 przy ul. Akacjowej obr. 14 Nosocice
  m. Głogów stanowiącej własność Gminy
  Miejskiej Głogów, w sieć infrastruktury
  technicznej w postaci: energii elektrycznej
  i wodnej (9) – wskazane we wniosku koszty
  inwestycji (200.000,-zł) są niedoszacowane;
  wg szacunku Urzędu Miasta inwestycja
  wymaga znacznie większych nakładów.
  Projekt nie jest ogólnodostępny, skierowany
  jest do określonej grupy odbiorców. Teren
  objęty ochroną konserwatorską – wymagany
  jest nadzór Wojewódzkiego Konserwatora 
  Zabytków.

3.Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12
  dz. ewid. 440/2 obręb IX „Żarków” Miasto
   Głogów  (4)  własność GMG. Wartość zadania
   określono na kwotę 150.000,-zł.

3.Boisko wielofunkcyjne, chodniki, rewitalizacja
  zieleni, elementy małej architektury
  w podwórzu kwartału ulic: A. Mickiewicza,
  Gen. Władysława Sikorskiego, Przemysłowej
  i Jana Matejki (10)  (dz. 306 i 307 obr. II
  „Matejki”) własność GMG – wskazane we
  wniosku koszty inwestycji (190.000,-zł)
  są niedoszacowane; wg wstępnego szacunku
  Urzędu Miasta, wykonanie zadania szacuje się
  do kwoty 600.000,- w tym koszty boiska –
  ok. 400.000,-złotych.

4.Spotkania laktacyjne / Grupa wsparcia 
   Laktacyjnego(5) Wartość zadania określono
   na kwotę 9.450,-zł.

4.Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo -
   betonowej wraz z systemem    
   odprowadzającym wodę deszczową(16)
   (dz. 227/7 obr.6 „Hutnik”) własność GMG -
   wskazane we wniosku koszty inwestycji
   (183.000,-zł) są niedoszacowane; według
   wstępnego szacunku Urzędu Miasta wykonanie
   zadania jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

5.Zagospodarowanie terenu zielonego
   z przeznaczeniem na teren rekreacyjny
  dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8,
  dz. ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto
  Głogów  (6)  - własność GMG.

  Wartość zadania oszacowano na kwotę 
  200.000,-zł.

5.Wykonanie miejsc parkingowych przy
   ul. Bolesława Śmiałego: od skrzyżowania
   z ulicą Świętosławy do skrzyżowania z ulicą
   Kazimierza Sprawiedliwego(19) – dz. 692
   obr. IX „Żarków” – własność GMG.  Wskazana
   przez wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie ok. 500 – 600 tys. złotych.

6.Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego,
   XVII w. głogowianina Joachima Pastoriusa(7)
   (dz. 103/2 i 156/1 obr. VII „Stare Miasto” –
   własność GMG). Teren objęty ochroną
    konserwatorską – projekt wymaga akceptacji
    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

    Wartość zadania oszacowano na kwotę
   100.000,-zł.

6.Zagospodarowanie terenu na miejsca
   parkingowe wraz z drogą dojazdową przy
  ul. Obrońców Pokoju 26 (za budynkiem)(23) –
  dz. 449/3 i 449/5 obr. V „Kościuszki” –
  własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę
  kwota (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg
  wstępnego szacunku Urzędu Miasta, wykonanie
  zadania jest  możliwe  w kwocie w granicach  
  ok. 450 – 500 tys. zł.

7.Zainstalowanie oświetlenia na całej ulicy
  Starej od ul. Rudnowskiej do ul. Końcowej –
  do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej(8)
  (dz. 31 i 47/2 obr. VIII „Fabryczna” własność
  GMG).  Wartość zadania oszacowano na kwotę
  200.000,-zł.

7.Wykonanie parkingu z miejscami
  postojowymi dla samochodów osobowych
  z kanalizacją deszczową i oświetleniem (26) –
  dz. 505/17 obr. IX „Żarków” – własność GMG.
  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg   
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe  w kwocie ok. 400.000,- zł.

8.Nowe wiaty przystankowe w kształcie
   bramek piłkarskich – wymiana 3 wiat przy
   ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty
   przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie
   pływalni Chrobrego Głogów)(11) – dz.253/1
   obr. IX „Żarków”- wł. Woj. Dolnośląski DSDiK;
   dz. 88 obr. IX - wł. Starostwo Powiatowe;
   dz. 211/7 obr. VI „Hutnik” i dz. 64/2 obr. IX
   „Żarków” - wł. GMG. Wg szacunku Urzędu
   Miasta realne koszty wykonania zadania,
   to kwota 100.000,-zł. (we wniosku wskazano
   81.000,-zł)

 

8.Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowej,
   Kasztanowej i Ogrodowej na Osiedlu
  Brzostów(31) – dz. 324 i 327 obr. XIII Brzostów
   własność GMG. Wskazana przez wnioskodawcę
   kwota (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona – wg
   wstępnego szacunku Urzędu Miasta,
   wykonanie zadania jest  możliwe  w kwocie ok.
   300.000,- zł.

9.Budowa sześciu popiersi osadzonych na
  postumentach. Popiersia przedstawiają: Jan
  Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch",
  Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik
  "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław
  Kasznica  (12) – dz. 122 obr. VII Stare Miasto,
  własność GMG. Teren objęty ochroną
  konserwatorską – projekt wymaga akceptacji
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Wartość zadania oszacowano na kwotę
  150.000,-zł.

 

9.Likwidacja barier architektonicznych -
   dostawa, zakup i montaż krzesełka
   schodowego pod potrzeby osób
   niepełnosprawnych (dla trzech rodzin)
   mieszkających w budynku wielorodzinnym
   przy ul. Merkurego 2A w Głogowie(32) –
   dz. 511/10 obr. XVIII „Kopernik” – własność
   TBS.  Obiekt nie jest własnością GMG, projekt
   nie jest ogólnodostępny.

10.I etap zagospodarowania placu pomiędzy
    ulicami: Sikorskiego - Matejki- Mickiewicza -
    Przemysłowa, polegające na wybudowaniu
    siłowni na powietrzu wraz z odnową górki
    rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu
    zabaw lampą solarną na działkach nr 306
    i 307  (13)  -dz. 306 i 307 obręb II „Matejki” –
    własność GMG. Wartość zadania oszacowano
    na kwotę 200.000,-zł.

10.Waloryzacja przyrodnicza parku leśnego
     przy ul. Rudnowskiej oraz Parku
    Słowiańskiego w Głogowie (34) – dz. 215
    obręb II „Matejki” i dz. 190/3 obręb VII „Stare
    Miasto” – własność GMG.  Projekt nie jest
    ogólnodostępny. Wg szacunku UM wskazane
    przez wnioskodawcę koszty w wys. 10.000,- zł
    są zaniżone.

 

11.Poznajemy Kotlinę Kłodzką – wycieczka
   dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
   (14).  Wartość zadania oszacowano na kwotę
   10.000,-zł.

11.Siłownia pod chmurką – Stare Miasto (36) –
     dz. 90/4 obręb VII „Stare Miasto” – wł. GMG.   
     Ścisła Strefa ochrony konserwatorskiej (A);  
     sąsiedztwo Lapidarium. Według miejscowego
     planu zagospodarowania przestrzennego
     nowy obiekt powinien formą i skalą
     nawiązywać do udokumentowanych budowli
     znajdujących się poprzednio na tym terenie.

12.Uzupełnienie zagospodarowania terenu
    zielonego przy mieszkaniach chronionych
    i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54A(15)
    – dz. 25/1 obr. VIII „Fabryczna” – wł. GMG.
    Wartość zadania oszacowano na kwotę
    80.000,-zł.

12.XIV Głogowskie Dni Turystyki(37) –
     Wniosek winien być złożony przez mieszkańca 
     Głogowa,w tym przypadkuwnioskodawcą
     projektu jest Stowarzyszenie.   

13.Budowa Street Workout Park przy

    ul. Budowlanych(17) – dz. 145/1 obr. VI
    „Hutnik” – wł.  GMG.  Wg szacunku Urzędu
    Miasta realne koszty wykonania zadania,
    to ok. 60.000,-zł (wnioskodawca wskazał
    kwotę 48.648,-zł)

13.Oswoić niepełnosprawność(38) -
     Wniosek winien być złożony przez mieszkańca 
     Głogowa,w tym przypadkuwnioskodawcą
     projektu jest Stowarzyszenie.   

14.Zakup i montaż zadaszonej wiaty
     przystankowej przy ulicy H. Głogowskiego -
     skrzyżowanie z ul. Mechaniczną(18)  - dz.
     683 obr. I 428/51 IX „Żarków” – wł. GMG.

     Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty 
     wykonania zadania,  to kwota  20.000,-zł.
     (wnioskodawca wskazał 17.000,-zł)

14.Głogowskie Spotkania Rozwojowe "Jak
    wykorzystać drzemiący w nas potencjał?"
    (41) – projekt ma charakter komercyjny,
    w treści wniosku wskazano Stowarzyszenie,
    jako wykonawcę zadania.

15.Remont drogi dojazdowej wraz
     z wykonaniem terenu utwardzonego
     na  miejsca postojowe przy ul. Obrońców
     Pokoju 13c  (20) – dz. 227/6 i 227/7 obr. VI
    „Hutnik” – własność GMG.

     Wg wstępnego szacunku Urzędu Miasta,
     kwota wskazana przez wnioskodawcę
     (200.000,-zł) jest znacznie zaniżona.
     Szacowana przez UM wartość zadania
     to ok. 300.000,- zł. Po uzgodnieniu
     z wnioskodawcą, do realizacji przyjęto zakres
     zadania - do kwoty  200.000,-zł.

15.Podwórko estetyczne, bezpieczne, zadbane -
   dotyczy podwórek przy ulicach: Aleja
   Wolności 75, Marii Curie - Skłodowskiej,
   Mickiewicza, Przemysłowej, Plac 1000-Lecia,
   Matejki(42)  dz.108/2, 134/2, 306, 307, 20/6
   obręb II „Matejki” – własność GMG.
   W projekcie wymieniono propozycje działań,
   które dotyczą kilku podwórek, położonych
   w różnych miejscach  wskazanego obrębu.

16.Remont drogi wewnętrznej dojazdowej
     wraz z miejscami postojowymi przy budynku
     przy ul. Budowlanych 18 - 18g(21) –
     dz. 227/8 obręb „Hutnik” własność GMG.
     Wartość zadania oszacowano na kwotę
     200.000,-zł.

16.Nadrzewne domki do zabaw z pomostami
   drewnianymi i nadrzewne tarasy widokowo-
   rekreacyjne w parku przy ul. Ignacego
   Daszyńskiego/ Bolesława Krzywoustego(43)
   dz. 8/11 obręb VI „Hutnik” – własność GMG.
   Projekt niedoszacowany, wg szacunku Urzędu
   Miasta wykonanie zadania byłoby możliwe
   w kwocie ok. 300.000,-zł (w projekcie
   wskazano 200.000,-zł), brak przy tym kosztów
    eksploatacji i obsługi obiektu. W pobliżu
    proponowanej lokalizacji funkcjonują: w Parku
    Piastowskim – park linowy; w parku nad fosą –
    mała architektura do aktywnej rekreacji (plac
    zabaw).

17.Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami
    postojowymi przy ul.Obrońców Pokoju
   30a-b (22) – dz. 470/1 obr. V „Kościuszki” –
   własność GMG. Wskazana przez
   wnioskodawcę kwota (200.000,-zł) jest  
   znacznie zaniżona – wg wstępnego szacunku
   Urzędu Miasta, wykonanie zadania jest
   możliwe  w kwocie w granicach 250 – 270 tys.
   Przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie   
   ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

17.Wytyczenie i oznakowanie na terenie miasta
  szlaku turystycznego pod nazwą "Miejski Szlak
  Turystyczny” (45) – wskazane przedsięwzięcie
  jest zbiorem działań, które nie są
  umiejscowione. Działania wskazane w projekcie
  są na bieżąco realizowane przez GMG.

18.Remont drogi i chodników przy ulicy
   Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka nr 86
   (24) – obr. IV „Chrobry” – własność GMG.
   Wg szacunku Urzędu Miasta realne koszty 
   wykonania zadania,  to kwota  200.000,-zł. 
   (wnioskodawca wskazał  135.000,-zł)

 

 

18.Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy
  Transportowej w Głogowie (49) dz. 321, 322/8,
  429/19, 430/6 obręb IX „Żarków” własność
  GMG.  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (200.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

19.Remont drogi i chodników ul. Wojska
    Polskiego - działka nr 71/9 i 80(25) – obr. IV
    „Chrobry” własność GMG.

    Wskazana przez wnioskodawcę kwota
    (200.000,-) jest zaniżona – wg wstępnego
    szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
    jest  możliwe  w granicach 260 tys. zł.  
    Przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie
    ograniczonym do kwoty 200.000,-zł.

 

19.Weekendowe kino letnie pod Zamkiem
  Książąt Głogowskich(50). GMG cyklicznie
  organizuje w okresie wakacyjnym „kino letnie”
  na terenie „Mariny Głogów”. 

20.Remont chodnika wzdłuż ulicy Piasta
   Kołodzieja po stronie miejsc postojowych
   oraz montaż 4 szt. stojaków na rowery -
   działka nr 504 obręb IX Żarków(27,39) –
   własność GMG. Zgłoszone zostały 2 projekty
   o podobnym zakresie. Po uzgodnieniu
   z wnioskodawcami, przyjęty został jeden
   wspólny zakres robót. Wg Urzędu Miasta
   realne koszty wykonania zadania należy
   szacować do kwoty 200.000,-zł (kwoty
   wskazane przez wnioskodawców: 113.200,-zł
   i 180.000,-zł).

 

20.Remont drogi dojazdowej wewnętrznej wraz
  z wykonaniem miejsc postojowych oraz
  chodnika (dojścia) do budynków mieszkalnych
  przy ul. Jagiellońskiej 49-51 i 53(52) – dz. 492
  obręb IX „Żarków” własność GMG. 

  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (170.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
  jest możliwe w kwocie ok. 300.000,-zł.

21.Montaż oświetlenia ul. Juliusza Słowackiego
   nr 15 do drogi ul. Elektrycznej(28) –
   dz. 87/19 obr. I „Nadodrze” – własność GMG.

   Wg Urzędu Miasta realne koszty wykonania
   zadania należy szacować  do kwoty  60.000,-zł
   (wnioskodawca określił wartość projektu
   33.606,05 zł).

 

22.Fotostopem przez świat(29) Wartość
   zadania oszacowano na kwotę 10.000,-zł.

 

23.Gra o biznes  (30)

    Wartość zadania oszacowano na kwotę
    10.000,-zł.

 

24.Plac zabaw fosa - udostępnienie dla dzieci
    niepełnosprawnych i uzupełnienie zabawek
    (35) – dz. 118 obręb VII „Stare Miasto”
    własność GMG. Wartość zadania oszacowano
    na kwotę 96.628,-zł.

 

25.Bezpieczne przejścia dla pieszych -punktowe
    oświetlenia LED na Osiedlu Kościuszki(44)
    skrzyżowania: 1.Kościuszki/Herberta/Długosza;
    2. Morcinka/Gomółki; 3. Morcinka/Długosza; 
    4. Chopina/Gomółki;  własność Powiat
    Głogowski i GMG. 
    Wskazana przez  wnioskodawcę kwota
    (150.000,- zł) jest   zaniżona – wg wstępnego
    szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
    jest  możliwe  w granicach 160.000,-zł. 

 

26.Utwardzenie terenu zielonego przy
   ul. Rzemieślniczej w celu utworzenia miejsc
   parkingowych (46)dz. 344/15 obr. IX„Żarków”
   Wskazana przez  wnioskodawcę kwota
   (50.000,-zł) jest  zaniżona – wg wstępnego
   szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania
   jest  możliwe  w granicach 200.000,-zł. 

 

27.Zakup i montaż sekundników na
   sygnalizacjach  świetlnych w Głogowie(47)
   (9 skrzyżowań) – zadanie może być
   realizowane w ciągu dróg będących
   własnością GMG. Wskazana przez  
   wnioskodawcę kwota (170.000,-zł) jest  
   zaniżona – wg wstępnego szacunku Urzędu
   Miasta, wykonanie zadania  jest  możliwe 
   w granicach 200.000,-zł.   

 

28.Bezpieczne przejścia dla pieszych –
   punktowe oświetlenia LED na Osiedlu
  Śródmieście(48)  -  dot. przejść:  

  1) Plac Jana z Głogowa/Gołębia;
  2) Plac Jana z Głogowa/Łużycka;

  3) Spółdzielcza/1-go Maja; 

  4) 1-go Maja/Plac 1000 - Lecia;

  5) Jedności Robotniczej/Spółdzielcza/Łużycka –
       (2 przejścia). 

  Wskazana przez wnioskodawcę kwota
  (150.000,-zł) jest zaniżona – wg wstępnego
  szacunku Urzędu Miasta, wykonanie zadania  
  jest  możliwe  w granicach  200.000,-zł.   

 

29.Logo i herb Głogowa - iluminacje
   na  budynku Ratusza(51)

   Projekt wymaga akceptacji Wojewódzkiego
   Konserwatora Zabytków. Wartość zadania
   oszacowano na kwotę 25.000,-zł.

 


Głogów 18 września 2017 r.